Institutional Repository

The influence of cognitive intelligence, emotional intelligence, and personality on job performance: proposing a model for personnel selection

Show simple item record

dc.contributor.advisor Coetzee, Melinde
dc.contributor.author Dhliwayo, Pfungwa
dc.date.accessioned 2019-03-29T09:10:13Z
dc.date.available 2019-03-29T09:10:13Z
dc.date.issued 2018-08
dc.identifier.citation Dhliwayo, Pfungwa (2018) The influence of cognitive intelligence, emotional intelligence, and personality on job performance: proposing a model for personnel selection, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/25344>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/25344
dc.description Text in English with abstracts in English, TshiVenda and Afrikaans en
dc.description.abstract This research sought to propose a personnel selection model encompassing the influence of cognitive intelligence, ability emotional intelligence, trait emotional intelligence, and personality on job performance. Using a quantitative cross-sectional research design, the researcher investigated the interrelationships between the variables relevant to the study using a convenience sample of N = 299 that consisted of Zimbabwean supervisory and professionally qualified and experienced specialists of different ages and genders, and from different job tenures, and job types. To get a true picture of the relationships between the predictor and criterion variables, the interaction (moderating) effects between the sociodemographic variables (age, gender, job tenure, and job type) and the predictor variables (cognitive intelligence, ability emotional intelligence, trait emotional intelligence, and personality) in predicting the criterion of job performance were also examined. The researcher used correlational and inferential multivariate statistical analysis (structural equation modelling, regression analyses, and tests for significant mean differences) to test the research hypotheses. The results from the study indicated that cognitive intelligence was the best predictor of job performance, followed by ability emotional intelligence, and then by personality. Trait emotional intelligence could not account for any variance in job performance. The results showed significant interaction effects between personality and job tenure (judging-perceiving personality types) and job types (extraversion-introversion personality types) in predicting job performance. Significant sociodemographic mean differences in the levels of the predictor variables were also identified. The identified predictive powers of the variables, the interaction effects between the identified sociodemographic and the predictor variables in predicting job performance, and the significant sociodemographic mean differences in the levels of predictor variables need to be considered for personnel selection practices in order to understand the nature of variables that may enhance or inhibit job performance. From a theoretical perspective, the research advanced personnel selection theory by empirically and scientifically identifying the core elements of personnel selection, and proposing a personnel selection model for use by industrial psychologists and organisations. en
dc.description.abstract Ṱhoḓisiso heyi i ṱoḓa u dzinginya tshiedza tsha maitele ane a shumiswa hu tshi tholwa vhashumi ane a katela ṱhuṱhuwedzo ya vhukoni ha muhumbulo nga u angaredza, vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa, vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa kha zwithu zwine zwa fana, na vhuḓifari kha kushumele mushumoni. Hu tshi khou shumiswa maitele a ṱhoḓisiso a nḓila yo dzudzanaho ya u kuvhanganya na u saukanya data u bva kha zwiko zwo fhambanaho, u guda zwine zwa khou itea kha tshigwada nga tshenetsho tshifhinga, muṱoḓisisi o ṱoḓisisa vhushaka vhukati ha zwithu zwine zwa fhambana zwo teaho kha ngudo, hu tshi khou shumiswa sambula ya vhathu vhane zwa leluwa u vha swikelela N = 299, i katelaho vhaṱoli na vhathu vha re na ndalukano dza mushumo na vhomakone vha re na tshenzhelo vha vhukale ho fhambanaho, mbeu, tshifhinga tshe vha shuma na tshaka dza mushumo kha vhathu vha Zimbabwe. U wana tshifanyiso tsha vhukuma tsha vhushaka vhukati ha zwithu zwine zwa khou humbulelwa na zwithu zwo ḓisendekaho nga zwiṅwe, ṱhuṱhuwedzo ine ya itea khathihi vhukati ha zwithu zwivhili hune u ṱangana hazwo zwa vha na ndeme khulwane u fhirisa zwipiḓa vhukati ha zwiṱaluli zwa vhathu (vhukale, mbeu, tshifhinga tshe vhashuma, lushaka lwa mushumo) na zwithu zwine zwa khou humbulelwa (vhukoni ha muhumbulo nga u angaredza, vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa ,vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa kha zwithu zwine zwa fana, na vhuḓifari) kha u humbulela nḓila dza kushumele mushumoni na dzone dzo ṱoḓuluswa. Muṱoḓisisi o shumisa khoriḽeshinala na siṱatisiṱiki tsha iniferinshiaḽa maḽithivareithi musi a tshi khou saukanya (tshiedza tsha siṱatisisṱika, maitele a siṱatisiṱika a u humbulela vhushaka vhukati ha zwithu, na u linga ndeme ya phambano ya siṱatisiṱika) u linga u vhonela phanḓa kha khonadzeo ya ṱhoḓisiso. Mvelelo u bva kha ngudo dzo sumbedzisa uri vhukoni ha muhumbulo nga u angaredza ho vha tshishumiswa tsha kushumele, ha tevhelwa nga vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa, ha fhedzisela nga vhuḓifari. Vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa kha zwithu zwine zwa fana a vhu khwaṱhisedzi phambano kha kushumele mushumoni. Mvelelo dzo sumbedzisa tshanduko ine ya vha hone kha tshithu tshithihi i ḓitika nda ndeme ya tshiṅwe tshithu vhukati ha vhuḓifari na tshifhinga tshe vha shuma (mihumbulo ine ra vha nayo ri tshi sedza zwithu na nḓila ine ra tshilisa ngayo ḓuvha ḽiṅwe na ḽiiṅwe) na tshaka dza mushumo (na tshaka dza vhuḓifari dzo sedzaho nga nnḓa na nga ngomu) kha u humbulela kushumele. Ndeme ya phambano vhukati ha zwigwada zwivhili zwa matshilisano na vhathu kha zwithu zwine zwa khou humbulelwa na zwone zwo dovha zwa topolwa. Zwithu zwo topolwaho zwine zwa khou lavhelelwa, zwithu zwivhili zwo ḓiimisaho nga zwoṱhe zwi tshi ṱangana arali ṱhuṱhuwedzo ya tshithu tshithihi i tshi fhambana yo ḓitika nga vhuimo ha zwiṅwe zwithu vhukati ha zwithu zwa matshilisano na vhathu na zwithu zwine zwa khou humbulelwa, ṱhoḓea dzine dza tea u dzhielwa nṱha kha maitele ane a shumiswa hu tshi tholwa vhashumi u itela u pfesesa lushaka lwa zwithu zwine zwa nga engedza kana u thivhela kushumele. U bva kha mihumbulo ine ya khou ṱoḓisiswa, ṱhoḓisiso yo ṱuṱuwedza thyeori ya maitele ane a shumiswa hu tshi tholwa vhashumi nga u sedza na u topola zwithu zwa ndeme zwa maitele na milayo ya sainthifiki, na u dzinginya tshiedza tsha u thola vhashumi u itela u shumiswa nga vhaḓivhi vha muhumbulo vhane vha shuma na kutshilele na kushumele kha zwiimiswa. ve
dc.description.abstract Hierdie navorsing het gepoog om ʼn model vir personeelkeuring te ontwikkel op grond van die invloed van kognitiewe intelligensie, vermoë- emosionele intelligensie; eienskap- emosionele intelligensie en persoonlikheid op werkprestasie. Die navorser het ʼn kwantitatiewe dwarssnitnavorsingsontwerp gebruik, en die onderlinge verbande tussen die toepaslike veranderlikes ondersoek. Die geriefsteekproef van N = 299 het bestaan uit Zimbabwiese toesighoudende, opgeleide en ervare spesialiste van verskillende ouderdomme en uit beide geslagte wat verskillende dienstydperke agter die rug het, en uiteenlopende poste beklee. Om ʼn getroue beeld van die verbande tussen die voorspeller- en kriteriumveranderlikes te kry, is die interaksie- (modererende) effekte tussen die sosiaal-demografiese veranderlikes (ouderdom, geslag, dienstydperk en soort werk) en die voorspellerveranderlikes (kognitiewe intelligensie, vermoë- emosionele intelligensie; eienskap- emosionele intelligensie en persoonlikheid) in die voorspelling van die kriterium van werkprestasie ook ondersoek. Die navorser het ʼn korrelasie- en afgeleide, meerwisselende statistiese ontleding (strukturele vergelykingsmodellering, regressieontledings en toetse vir betekenisvolle gemiddeldeverskille) gedoen om die navorsingshipotese te toets. Die uitslag van die studie toon dat kognitiewe intelligensie die beste voorspeller van werkprestasie is, gevolg deur vermoë- emosionele intelligensie en persoonlikheid. Eienskap- emosionele intelligensie kon geen rekenskap van enige veranderlike in werkprestasie gee nie. Volgens die resultate is daar betekenisvolle interaksie-effekte tussen persoonlikheid en dienstydperk (keurder-waarnemer persoonlikheidstipes) en die soort werk (ekstroversie-introversiepersoonlikheidstipes) in die voorspelling van werkprestasie. Betekenisvolle sosiaal-demografiese gemiddeldeverskille in die vlakke van die voorspellerveranderlikes is ook aangedui. Die voorspellende kragte van die veranderlikes, die interaksie-effekte tussen die sosiaal-demografiese en die voorspellerveranderlikes in die voorspelling van werkprestasie sowel as die beduidende sosiaal-demografiese gemiddeldeverskille in die vlak van voorspellerveranderlikes moet vir personeelkeuringspraktyke in ag geneem word om die aard van veranderlikes wat werkprestasie kan verhoog of inhibeer, te verstaan. Uit ʼn teoretiese oogpunt het die navorsing die persoonkeuringsteorie gevolg deur die kernelemente van personeelkeuring op ʼn empiriese en wetenskaplike wyse aan te toon, en ʼn personeelkeuringsmodel vir bedryfsielkundiges en organisasies aan te bied. af
dc.format.extent 1 online resource (xxv, 354 leaves) : illustrations
dc.language.iso en en
dc.subject Cognitive intelligence en
dc.subject Ability emotional intelligence en
dc.subject Trait emotional intelligence en
dc.subject Personality en
dc.subject Personnel selection en
dc.subject Personnel selection model en
dc.subject Job performance en
dc.subject Organisational citizenship behaviour en
dc.subject Task performance en
dc.subject Emotional labour en
dc.subject Vhukoni ha muhumbulo nga u angaredza
dc.subject Vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa
dc.subject Vhukoni ha u dzhiela nṱha na u langula vhupfiwa kha zwithu zwine zwa fana
dc.subject Vhuḓifari
dc.subject Maitele ane a shumiswa kha u thola vhashumi
dc.subject Tshiedza tshine tsha shumiswa kha maitele a u thola vhashumi
dc.subject Kushumele
dc.subject Vhuḓifari ha vhashumi mishumoni
dc.subject Kushumele kha mushumo we wa ṋetshedzwa
dc.subject U langula vhupfiwa nga vhashumi
dc.subject Kognitiewe intelligensie af
dc.subject Vermoë- emosionele intelligensie af
dc.subject Eienskap- emosionele intelligensie af
dc.subject Persoonlikheid af
dc.subject Personeelkeuring af
dc.subject Personeelkeuringsmodel af
dc.subject Werkprestasie af
dc.subject Organisasieburgerskapgedrag af
dc.subject Taakprestasie af
dc.subject Emosionele arbeid af
dc.subject.ddc 158.7096891
dc.subject.lcsh Psychology, Industrial -- Practice -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Organizational behavior -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Work -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Employee selection -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Employee selection -- Decision making
dc.subject.lcsh Employment interviewing -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Organizational effectiveness -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Personality and occupation -- Zimbabwe
dc.subject.lcsh Prediction of occupational success -- Zimbabwe
dc.title The influence of cognitive intelligence, emotional intelligence, and personality on job performance: proposing a model for personnel selection en
dc.type Thesis en
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology en
dc.description.degree D. Phil. (Consulting Psychology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics