Institutional Repository

A comparative morphological and morphometric study of the cranial and post-cranial osteology of South African hares - Cape hare (Lepus capensis) and Scrub hare (Lepus saxatilis) and its application in archaeozoology

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brink, J. S.
dc.contributor.advisor Van der Ryst, Maria M.
dc.contributor.author Scott, Karin
dc.date.accessioned 2018-08-02T12:12:04Z
dc.date.available 2018-08-02T12:12:04Z
dc.date.issued 2018-01
dc.identifier.citation Scott, Karin (2018) A comparative morphological and morphometric study of the cranial and post-cranial osteology of South African hares - Cape hare (Lepus capensis) and Scrub hare (Lepus saxatilis) and its application in archaeozoology, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/24531>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/24531
dc.description Text in English and abstract in English, Afrikaans and isiZulu en
dc.description.abstract This archaeozoological study was undertaken to distinguish between the two hare species of South Africa, Lepus capensis (Cape hare) and Lepus saxatilis (scrub hare), from fragmentary archaeological faunal remains. It was previously not possible to taxonomically differentiate between these species. The research focused on Lagomorpha remains previously identified in Later Stone Age assemblages from two rock shelters, Blydefontein and Meerkat, in the Karoo. Analyses of modern skeletal material housed in museum collections demonstrated that there are indeed morphological and morphometric differences between Lepus capensis and Lepus saxatilis. The Lagomorpha material from the two archaeological assemblages were then re-examined utilising the newly established protocols. The reanalyses proved that it is now possible to distinguish between the two hare species even when in fragmentary form. It is also possible to identify Pronolagus. The dietary and likely cultural roles of the Lagomorpha and other small mammals in archaeological contexts are also explored. en
dc.description.abstract Hierdie argeosoölogiese studie is onderneem om te onderskei tussen die twee haasspesies in Suid-Afrika, Lepus capensis (vlakhaas) en Lepus saxatilis (kolhaas), aan die hand van gefragmenteerde argeologiese fauna-oorblyfsels. Dit was nie voorheen moontlik om hierdie spesies taksonomies van mekaar te onderskei nie. Die navorsing fokus op Lagomorpha-oorblyfsels wat voorheen geïdentifiseer is in rotsskuiling-versamelings wat uit die Laat Steentydperk dateer. Die genoemde rotsskuilings is gevind by Blydefontein en Meerkat in die Karoo. Ontledings van moderne skeletmateriaal in museumversamelings het getoon dat daar wel morfologiese en morfometriese verskille tussen Lepus capensis en Lepus saxatilis is. Lagomorpha-materiaal afkomstig van die twee argeologiese versamelings is toe herondersoek aan die hand van nuut gevestigde protokolle. Die herontledings het bewys dat dit nou moontlik is om te onderskei tussen die twee haasspesies, selfs indien hulle gefragmenteerd is. Dit is ook moontlik om Pronolagus te identifiseer. Die rolle wat die Lagomorpha en ander klein soogdiere in argeologiese kontekste in dieet en kultuur vervul het, is ook ondersoek. af
dc.description.abstract Ucwaningo maqondana nezitho zomzimba ezisalayo uma isilwane sesifile lwenziwelwa ukuba kukwazeke ukuhlukanisa phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zonogwaja eNingizimu Afrika, okuyiLepus capensis kanye neLepus saxatilis ngokubheka izingcucu zezinsalela zazo. Kwakungelula kudala ukuhlukanisa lezi zinhlobo zesilwane ngokwamaqoqo okwakheka noma okwenza kwazo. Ucwaningo lugxile kwizinsalela zohlobo lweLagomorpha olwaluvame ukubonakala ngenkathi yakudala okwakusetshenziswa kuyo amatshe ukwakha izinto (iStone Age) emiphemeni emibili eyayakhiwe ngamadwala eyayihlangene eyayaziwa ngokuthi yiBlydefontein neMeerkat esigodini esisagwadule esiseNingizimu Afrika, iKaroo. Ukuhlaziywa kwezingebhezi zemizimba yezinto ezigcinwe kwizigcinamagugu lwaveza ukuthi impela ukhona umehluko ekwakhekeni kanye nasezilinganisweni zogebhezi lwekhanda ngokomumo kumbe ugebhezi lwesiqu somzimba phakathi konogwaja abawuhlobo lweLepus capensis neLepus sexatilis. Uhlobo lweLagomorpha lwasesakhiweni semipheme ehlangene lwabe seluhlolwa kabusha kusetshenziswa izinhlobo ezintsha eziseqophelweni. Ukuhlaziywa kabusha kwaveza ubufakazi bokuthi sekuyinto engenzeka kalula ukuhlukanisa phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zonogwaja ngisho ngabe sezitholakala sezingcezungcezu. Kuyinto engenzeka kalula futhi ukubona uhlobo lwePronolagus. Indlela yokudla kanye nemisebenzi ehambisana nosikompilo kohlobo lweLagomorpha kanye nezinye izilwane ezincelisayo nakho kuyabhekwa. zu
dc.format.extent 1 online resource (xxxvi, 301 leaves) : illustrations (some color), maps, portraits en
dc.language.iso en en
dc.subject Archaeozoology en
dc.subject Blydefontein en
dc.subject Later Stone Age en
dc.subject Meerkat en
dc.subject Morphology en
dc.subject Morphometrics en
dc.subject Lepus capensis (Cape hare) en
dc.subject Lepus saxatilis (Scrub hare) en
dc.subject South Africa en
dc.subject Taxonomy en
dc.subject Argeosoologie af
dc.subject Blydefontein af
dc.subject Laat Steentydperk af
dc.subject Meerkat af
dc.subject Morfologie af
dc.subject Morfometrie af
dc.subject Lepus capensis (vlakhaas) af
dc.subject Lepus saxatilis (kolhaas) af
dc.subject Suid Afrika af
dc.subject Taksonomie af
dc.subject.ddc 930.10285
dc.subject.lcsh Animal remains (Archaeology) -- South Africa -- Cape Town en
dc.subject.lcsh Hares, Fossil -- South Africa -- Cape Town en
dc.subject.lcsh Blydefontein Rockshelter (South Africa) en
dc.subject.lcsh Meerkat Rockshelter (South Africa) en
dc.subject.lcsh Morphology (Animals) -- South Africa -- Cape Town en
dc.title A comparative morphological and morphometric study of the cranial and post-cranial osteology of South African hares - Cape hare (Lepus capensis) and Scrub hare (Lepus saxatilis) and its application in archaeozoology en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Anthropology and Archaeology en
dc.description.degree M.A. (Archaeology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics