Institutional Repository

Fasiliteringsvaardighede vir T2-Afrikaansonderrig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retief, Rhona
dc.contributor.author Dilrajh, Kamla Moonsamy
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:03:34Z
dc.date.available 2009-08-25T11:03:34Z
dc.date.issued 2002-06
dc.date.submitted 2002-06-30
dc.identifier.citation Dilrajh, Kamla Moonsamy (2002) Fasiliteringsvaardighede vir T2-Afrikaansonderrig, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2450> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2450
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract This study aims to investigate and explain how the L2 -facilitator can effectively employ the various facilitation skills of language teaching in Afrikaans Second Language within the Outcomes Based Education framework in the learner-centred classroom. The facilitator is critical in providing an opportunity for multicultural learners to develop the necessary language learning skills to enjoy Afrikaans Second Language/Additional Language learning as an interesting learning experience within a positive learning milieu. In the learner-centred U -classroom, learners too must accept responsibility for their own and their peers' learning within the co-operative learning group. This study reveals how the L2 -facilitator can develop the necessary knowledge and skills concerning groupwork, such as the strategies enhancing L 2 -learning, effective group facilitation skills, learner attitudes towards the facilitator, problem-solving skills, co-operative learning as a control technique, communication, learners' behaviour and the advantages of groupwork. Furthermore, elements of classroom negotiation and the facilitator's methods of working in this negotiated partnership are also discussed. Since language learning is integral to lifelong learning, multicultural learners must be motivated to learn Afrikaans Second/ Additional language with greater enthusiasm. This necessitates the L2 -facilitator creating an interesting, challenging and authentic language learning environment where mutual respect and trust are emphasised. This study reveals how the L2 -facilitator could develop his/her knowledge of task-based L2 -teaching and use it with the effective techniques of facilitation and negotiation skills in the taskorientated second language classroom to lead learners to effective Afrikaans L2 -learning. The new National Language Standardisation Policy 200112002 necessitates the facilitator of Afrikaans L 2 -teaching/learning within the Outcomes Based Education framework and the revised Curriculum 2005 to be aufait with assessment and his/her role in assessment. Being knowledgeable on the various criteria and strategies regarding assessment is therefore imperative. Finally, chapter five illustrates practically how the facilitator could plan, organise, base, integrate and present authentic Afrikaans L 2 -lessons/work based on the theoretical knowledge and aspects of facilitation skills, group-work, task-based learning and assessment discussed in chapters two to four. en
dc.description.abstract Daar word in die studie gepoog om te ondersoek en te verduidelik hoe die T2-fasiliteerder die verskillende fasiliteringsvaardighede ten opsigte van T2 -Afrikaansonderrig binne die UGO -raamwerk in die leerdergesentreerde T2-klaskamer effektief kan gebruik. Die fasiliteerder behoort sy multikulturele leerders die geleentheid te gun om die nodige taalleervaardighede te ontwikkel sodat hulle Afrikaans Tweedetaalleer/ Addisionele Taalleer as 'n interessante leerervaring binne 'n positiewe leerklimaat kan geniet. In die leerdergesentreerde T2 -klaskamer moet die leerders ook die verantwoordelikheid vir bulle eie leer, en vir die leer van ander leerders binne kooperatiewe leergroepe kan aanvaar. Die wyse waarop die fasiliteerder van T2-leer die nodige kennis en vaardighede ten opsigte van groepwerk kan ontwikkel, word deur die studie aan die lig gebring. Die verskillende strategiee wat die aanleer van die tweedetaal binne groepwerk bevorder, effektiewe groepsfasiliteringsvaardighede, leerders se gesindhede teenoor die fasiliteerder, die probleemoplossingsvaardighede, kooperatiewe leer as beheertegniek, kommunikasie, leerdergedragswyses en die voordele van groepwerk kom aan bod. Elemente van klaskameronderhandeling en die fasiliteerder se werkswyse in die onderhandelingsvennootskap word ook bespreek. Aangesien taalleer 'n integrale faset van lewenslange leer vorm, moet multikulturele leerders gemotiveer word om Afrikaans Tweedetaal/ Addisionele Taal op 'n meer entoesiastiese wyse te kan leer. Die T2 -fasiliteerder moet 'n interessante, uitdagende, outentieke taalleeromgewing skep waarin wedersydse respek en vertroue beklemtoon word. Die studie toon die wyse aan waarop die T2 -fasiliteerder sylhaar kennis in verband met taakgerigte T2 -onderrig kan ontwikkel en dit met die effektiewe fasiliteringstegnieke en onderhandelingsvaardighede in die taakgeorienteerde T2-klaskamer kan kombineer en gebruik om leerders tot effektiewe T2 -Afrikaansleer/ Addisionele Taalleer te kan lei. Die nuwe Nasionale Taalstandaardiseringsbeleid 2001/2002 vereis dat die fasiliteerder van T2-Afrikaansonderrig/-leer binne die UGO -raamwerk en die hersiene Kurrikulum 2005 deeglike kennis moet dra van assessering en sylhaar rol in assessering. Deeglike kennis ten opsigte van die verskillende assesseringskriteria en assesseringstegnieke is dus noodsaaklik. Daar word in hoofstuk vyf aangetoon op watter wyse die fasiliteerder outentieke praktiese T2-Afrikaanslesse/-werk, kan beplan, organiseer en dit op die teoretiese kennis en aspekte ten opsigte van fasiliteringsvaardighede, groepwerk, taakgerigte leer en assessering wat in hoofstukke twee tot vier bespreek word, kan toepas en geintegreerd kan aanbied. af
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 287 leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject Afrikaans Second Language / Additional language en
dc.subject CASS -- Continuous Assessment and CASS-portfolios en
dc.subject Communicative strategies en
dc.subject Cooperative learning in L2-learning en
dc.subject Creativity and giftedness of the gifted learner en
dc.subject Effective facilliating skills for L2 Afrikaans teaching en
dc.subject Non-verbal communication during groupwork en
dc.subject Reflective skills en
dc.subject Task-based L2-teaching en
dc.subject Six Language learning skills en
dc.subject Task oriented classroom en
dc.subject Assessment, assessment methods, assessment criteria en
dc.subject Effective facilitating skills and strategies for groupwork in L2-Afrikaans learning en
dc.subject Facilitating skills for L2-Afrikaans teaching en
dc.subject Learning area: language, literacy and communication en
dc.subject Learner behaviour en
dc.subject Learner centred multicultural L2 classroom en
dc.subject Negotiation skills in L2-classroom en
dc.subject Outcomes-based education en
dc.subject Principles of facilitating in the L2-classroom en
dc.subject Requirements for the facilitation of L2-learning en
dc.subject Requirements of the National Language Standardisation Policy 2001/2002 en
dc.subject "Suggestopedia" - an effective facilitating technqiue en
dc.subject Second language learners / additional language learners en
dc.subject Afrikaans Tweedetaal/Addisionele Taal af
dc.subject Assessering, Assesseringsmetodes, Assesseringskriteria af
dc.subject Beginsels van fasilitering in die T2-klaskamer af
dc.subject Deurlopende evaluering en CASS Portefeuljes af
dc.subject Die ses taalleervaardighede af
dc.subject Die taakgeorienteerde klaskamer af
dc.subject Effektiewe Fasiliteringsvaardighede en strategiee vir groepwerk in L2-Afrikaansleer af
dc.subject Fasiliteringsvaardighede vir T2-Afrikaansonderrig af
dc.subject Kommunikatiewe strategiee af
dc.subject Kooperatiewe leer in T2-leer af
dc.subject Kreatiwiteit en begaafdheid by die begaafde leerder af
dc.subject Leerarea: Taal, Geletterdheid en Kommunikasie af
dc.subject Leerdergedragswyses af
dc.subject Leerdergesentreerde multikulturele T2-klaskamer af
dc.subject Nie-verbale kommunikasie tydens groepwerk af
dc.subject Onderhandelingsvaardighede in die T2-klaskamer af
dc.subject Reflektiewe vaardighede af
dc.subject "Suggestopedia" - 'n effektiewe fasiliteringstegniek af
dc.subject Taakgerigte T2-onderrig af
dc.subject Tweedetaalleerders/Addisionele taalleerders af
dc.subject Uitkomsgebaseerde Onderrigbenadering af
dc.subject Vereistes van die Nasionale Taalstandaardiseringsbeleid 2001/2002 af
dc.subject Vereistes vir die Fasilitering van T2-leer af
dc.subject.ddc 439.360712
dc.subject.lcsh Second language acquisition en
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Study and teaching (Secondary) -- Foreign speakers en
dc.subject.lcsh Language and languages -- Study and teaching -- South Africa en
dc.subject.lcsh Communicative competence -- South Africa en
dc.subject.lcsh Competency based education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Interaction analysis in education en
dc.title Fasiliteringsvaardighede vir T2-Afrikaansonderrig af
dc.title.alternative Fasiliteringsvaardighede vir Tweedetaal-Afrikaansonderrig af
dc.type Thesis en
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature
dc.description.degree D.Litt. et Phil. (Afrikaans)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics