Institutional Repository

Ukusebenzisa indlela eyinqubo-mgomo yase-Afrika yokucwaninga isimo kanye nempilo yomuntu

Show simple item record

dc.contributor.author Mthembu, Ntokozo
dc.date.accessioned 2018-07-06T14:22:11Z
dc.date.available 2018-07-06T14:22:11Z
dc.date.issued 2018-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/24452
dc.description.abstract Leliphepha limayelana nenqubo ekumele ilandelwe uma kuchazwa noma kucwaningwa ngesimo noma ingani ephathelene nabantu baseAfrika futhi ebukeka kuyindlela engahambisani nezindlela ezilandelwayo njengamanje. Leliphepha lizoqala, ngokubheka indlela esetshenziswa umuntu ngamunye uma ezama ukuqonda ngesimo akazithola ephila kusona, njengoba kujwayelekile ukuthi uqala ukulandela indlela akahlangabezana nayo njengokuqonda isimo azithola ekusona futhi kuba umkhawulo wocwaningo. Okwesibili, lizobheka isisekelo sohlaka lokucwaninga yaseKhushi esetshenzisiwe kuleliphepha. Okwesithathu lizobheka ukubuyekezwa kwenqubo yokuhlaziya ka-Djehowtey nemisebenzi yakhe. Okokugcina, lizobheka imigomo elandelwayo uma kusebenzisa imisebenzi kaDjehowtey. Ekugcineni lizophetha ngokubuyekeza kafishane obekushiwo iphepha. en
dc.language.iso isiZulu en
dc.subject Indlela yokucwaninga yaseAfurukan/Alkabulan/Afrika - African centred research methods en
dc.title Ukusebenzisa indlela eyinqubo-mgomo yase-Afrika yokucwaninga isimo kanye nempilo yomuntu en
dc.title.alternative Ukubuyekezwa kwenqubo kaDjehowtey/Tehuti yokuhlaziya izehlakalo nolwazi en
dc.type Learning Object en
dc.description.department Sociology en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics