Institutional Repository

Die sosiale konstruksie van geloofsontwikkeling by `n groep katkisante

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pieterse, H. J. C. (Prof.) en
dc.contributor.advisor Kotzé, D. J. (Prof.) en
dc.contributor.author Naude, Christo en
dc.date.accessioned 2009-08-25T11:02:58Z
dc.date.available 2009-08-25T11:02:58Z
dc.date.issued 2009-08-25T11:02:58Z
dc.date.submitted 2006-03 en
dc.identifier.citation Naude, Christo (2009) Die sosiale konstruksie van geloofsontwikkeling by `n groep katkisante, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/2380> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/2380
dc.description.abstract Ten spyte daarvan dat die meeste skoolgaande jongmense in die Ned Geref Kerk kategese deurloop, en self in die finale jaar van kategese, word daar nie veel aandag aan lewenstories van die katkisante geskenk nie. Hierdie studie oor geloofsontwikkeling by `n groep katkisante word gedoen vanuit pastoraal teologiese perspektief en `n sosiale konstruksieteorie diskoers. Oor `n tydperk van `n jaar is daar deur middel van kwalitatiewe navorsing `n proses gevolg met `n finalejaarsgroep van nege-en-twintig katkisante met die doel om geloofsontwikkeling te laat plaasvind, deur aandag aan hulle geloofsverhale te gee met die oog op die skryf van `n eie geloofsbelydenis. Na die tyd is oor die proses gereflekteer. Drie aspekte het die studie gerig. Die konteks waarbinne die studie plaasgevind het, wat bestaan uit die gemeente, breër samelewing, paradigmas, verbande en verhoudinge waarbinne die proses plaasgevind het. Die inhoud van die kategese, wat deelnemend gekonstrueer was. Die groep van nege-en-twintig jongmense wat met finalejaarkategese besig was, word binne konteks betrek by deelnemende pastorale kategese. My metode was om binne die gemeente, in die kategese, `n ruimte te skep waarbinne die katkisante deelnemend die kategetiese proses gekonstrueer het. Sodoende sou die klem op deelname val wat die hooffokus van die studie is. Die aandag wat daar aan die katkisante se lewensverhale gegee word maak die narratiewe diskoers relevant vir hierdie studie. Kategese binne hierdie studie het 'n deelnemende karakter. Die volgende benaderings het die deelnemende karakter ondersteun. Die kategesepraktyk skuif na `n pastorale benadering. Die leerinhoude se klem verskuif na verhoudings. Die kategetiese inhoud word sosiaal gekonstrueer. Despite the fact that most youth from the Dutch Reformed Church are of school going age during their final year of catechism, insufficient attention is given to the life stories of these young people. My research project on faith development with a group of young people involved in catechism was shaped by a pastoral theological perspective and a social constructionist discourse. Over a period of a year a process of qualitative research was conducted with a group of twenty-nine young conformants. The aim was to encourage faith development by given attention to their faith stories with the intention for them to write their own confessions of faith. Afterwards the process was reflected on. The study was guided by three themes. The context in which the study was conducted, consisted of the congregation, society at large, paradigms and relationships in which the process took place. The context of the catechism was conducted is a participatory manner. The third theme was the group of twenty-nine young people that participated in their final year of catechism in which the context of participatory pastoral catechism was focused on. The approach that was followed, was create space within the congregation for catechism to be conducted in a participatory manner with the twenty-nine young participants. In this way participation which is the main focus of this study is accentuated. The attention to the life stories of these young people makes the narrative discourse relevant to the study. Catechism according to this study has a participatory character that is supported by the following approaches. The practice of catechism shifts to a pastoral approach. The content of the catechism shifts to relationships. The content of the catechism becomes socially constructed. en
dc.format.extent 1 online resource (xvii, 312 leaves)
dc.language.iso en en
dc.subject Kerk en
dc.subject Kategese en
dc.subject Pastoraat en
dc.subject Tiener en
dc.subject Geloofslewenslyn en
dc.subject Vrae en
dc.subject Deelnemende leer en
dc.subject Geloofsbelydenis en
dc.subject Geloofsontwikkeling en
dc.subject Rituele en
dc.subject Church en
dc.subject Catechism en
dc.subject Pastoral en
dc.subject Teenager en
dc.subject Faith life storyline en
dc.subject Questions en
dc.subject Participatory learning en
dc.subject Confession en
dc.subject Faith development en
dc.subject Rituals en
dc.subject.ddc 248.40835
dc.subject.lcsh Faith development -- South Africa
dc.subject.lcsh Teenagers -- South Africa -- Religious life
dc.subject.lcsh Religious education -- South Africa
dc.subject.lcsh Experience (Religion)
dc.subject.lcsh Moral development -- South Africa
dc.subject.lcsh Church work with teenagers -- South Africa
dc.title Die sosiale konstruksie van geloofsontwikkeling by `n groep katkisante en
dc.title.alternative The social construction of faith development with a group of young people
dc.type Thesis en
dc.description.department Practial Theology en
dc.description.degree D. Th. (Pastoral Therapy) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics