Institutional Repository

Verhalende weergawe van volwasse enkel-tweelinge na die verlies van hul mede-tweeling

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roets, H. E. (Hester Elizabeth)
dc.contributor.author Botes, Anna Elizabeth
dc.date.accessioned 2017-06-21T09:56:30Z
dc.date.available 2017-06-21T09:56:30Z
dc.date.issued 2017-02
dc.identifier.citation Botes, Anna Elizabeth (2017) Verhalende weergawe van volwasse enkel-tweelinge na die verlies van hul mede-tweeling, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/22694>
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/22694
dc.description Text in Afrikaans en
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie was om te bepaal hoe volwasse enkel-tweelinge hul lewens ervaar na die verlies van hul mede-tweeling. ‘n Kwalitatiewe empiriese ondersoek is gedoen met die doel om die behoeftes van enkel- tweelinge tydens die hantering van tweelingverlies en die rouproses te bepaal. Literatuur toon aan dat die oneffektiewe hanteringsvaardighede wat gebruik word tydens tweelingverlies kan lei tot emosionele, kognitiewe, identiteits-, verhoudings- en gedragskwessies. Die literatuur dui verder aan dat daar agt temas is wat bepaal of hierdie kwessies tydens die lewe van die enkel-tweeling gaan voorkom. Die agt temas is naamlik die effek van ouerlike gesindheid, negatiewe aspekte om ‘n tweeling te wees, skuldgevoelens, polarisasie, die tweelingband, versagtende omstandighede en die effek van die verlies op die verhouding met ander. ‘n Meervoudige gevallestudie met ‘n narratiewe analitiese proses is in die studie gevolg. Agt deelnemers het ‘n self-opgestelde vraelys voltooi. Daarna is semi-gestruktureerde onderhoude gevoer om die temas wat verband hou met die vraelys verder te ondersoek. ‘n Opvolg in-diepte onderhoud is ‘n maand later met elke deelnemer gevoer waartydens hulle hul ervaring as enkel-tweeling bespreek het. Die eerste verwagte uitkoms was om die behoeftes van die enkel-tweeling wat tweelingverlies hanteer, te verstaan. Die tweede verwagte uitkoms was om by te dra tot kennis oor tweelingverlies en rou by die enkel-tweeling. Die bevindinge toon aan dat vier onverwagse temas vanuit die studie na vore gekom het, naamlik geheimhouding rakende die bestaan van ‘n mede- tweeling, voel soos ‘n aangenome kind, die kwessie van geloof as prominente faktor in die genesingsproses en die tweeling identiteit wat behou wil word. Riglyne is aan opvoedkundige sielkundiges gegee om hul toe te rus om die enkel-tweeling se verlies en rou te verstaan. ‘n Bydrae ten opsigte van kennis oor tweelingverlies en rou by enkel-tweelinge is gemaak. af
dc.description.abstract The purpose of this study was to determine how adult twinless twins experience life following the loss of their co-twin. A qualitative empirical investigation was conducted in order to establish the needs of twinless twins in dealing with twin loss and the bereavement process. Literature indicates that ineffective coping mechanisms used in the loss of a twin, could result in emotional, cognitive, identity, relationship and behavioural issues. The literature further indicates that there are eight themes which determine whether these problems will culminate during the life of the twinless twin. These eight themes are: the effect of parental attitude, negative aspects of being part of a twin, feelings of guilt, polarisation, the twin connection, mitigating circumstances and the effect of loss on the relationship with others. The study followed a multiple case study research design with a narrative analytical approach. Eight participants completed a self-structured questionnaire. Thereafter semi-structured interviews were conducted to further explore themes related to the questionnaire. A follow-up in-depth interview was conducted with each participant one month later during which they described their experiences of being a twinless twin. The first anticipated outcome was an understanding of the needs of a twinless twin in dealing with loss of his or her twin. The second expected outcome was to add to the body of knowledge about twin loss and bereavement in twinless twins. The findings show that four unexpected themes emerged from the study, namely: secrecy regarding the existence of a co-twin; feeling like an adopted child; the issue of faith as a prominent factor in the healing process, and maintaining a twin identity. Guidelines are given to equip educational psychologists to understand twin loss and bereavement in twinless twins. The study contributed towards knowledge of twin loss and bereavement in twinless twins. en
dc.format.extent 1 online resource (18, 222 leaves) : color illustrations en
dc.language.iso Afrikaans af
dc.subject Tweeling af
dc.subject Enkel-tweeling af
dc.subject Dood af
dc.subject Verlies af
dc.subject Tweelingverlies af
dc.subject Rou en roufases af
dc.subject Identiteit af
dc.subject Hanteringsvaardighede af
dc.subject Twin en
dc.subject Twinless twin en
dc.subject Death en
dc.subject Loss en
dc.subject Twin loss en
dc.subject Grief and phases of grief en
dc.subject Identity en
dc.subject Coping skills en
dc.subject.ddc 155.9370968
dc.subject.lcsh Twins – South Africa – Psychology -- Case studies en
dc.subject.lcsh Death – South Africa -- Psychological aspects -- Case studies en
dc.subject.lcsh Bereavement – South Africa -- Psychological aspects -- Case studies en
dc.subject.lcsh Educational psychology – South Africa -- Case studies en
dc.title Verhalende weergawe van volwasse enkel-tweelinge na die verlies van hul mede-tweeling en
dc.title.alternative A narrative account of adult twinless twins following the loss of their twin en
dc.type Thesis en
dc.description.department Psychology of Education en
dc.description.degree D. Ed. (Sielkundige Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics