Institutional Repository

The potential of spiritual leadership in workplace spirituality

Show simple item record

dc.contributor.author Naidoo, Marilyn
dc.date.accessioned 2015-04-21T13:38:09Z
dc.date.available 2015-04-21T13:38:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Naidoo, M., 2014, ‘The potential of spiritual leadership in workplace spirituality’, Koers – Bulletin for Christian Scholarship 79(2), Art. #2124, 8 pages. http:// dx.doi.org/10.4102/koers. v79i2.2124 en
dc.identifier.issn 23048557
dc.identifier.uri
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18515
dc.description.abstract Abstract We live in the transition period between the old definition of work as survival and the newdefinition of work as livelihood. A new awareness of the value of spirituality can add to theinnovation and creative capacity of 'human capital', increased authenticity in communicationand has the potential for increased ethical and moral behaviour. For organisations wantinggreater commitment this means opening up the conversation to include dimensions of soul andspirit that have been traditionally left at the office door. Workplace spirituality has potentialfor leadership development as it allows employees and leaders to act from personal truth,integrity, values and ethical practice. Spiritual leadership taps into the fundamental needsof both leader and follower for spiritual survival so that they become more organisationallycommitted and productive. This article focuses on the potential of spiritual leadership totransform and to contribute to the success of an organisation. Die potensiaal van spirituele leierskap in werkplek-spiritualiteit. Ons lewe in die oorgangsperiode tussen 'n tradisionele verstaan van werk as oorlewing en 'n nuwe verstaan van arbeid as 'n bron vir lewensvoorsiening. 'n Nuwe bewuswording van die waarde van spiritualiteit kan bydra tot die innovering en kreatiewe kapasiteit van 'menslike kapitaal' en toenemende outentisiteit in kommunikasie - dit hou ook potensiaal in om etiese en morele gedrag te bevorder. Derhalwe behoort organisasies in hulle strewe na groter toewyding van werkers ontvanklik te wees vir die akkommodering van dimensies soos die siel en gees wat tradisioneel in 'n kantooropset afgeskeep is. Spiritualiteit in die werkplek hou potensiaal vir leierskapontwikkeling in, aangesien dit werkers en leiers in staat stel om volgens persoonlike oortuigings, integriteit, waardes en etiese praktyke te handel. Spirituele leierskap put vanuit die fundamentele behoeftes van beide leier en volgeling vir spirituele oorlewing, sodat hulle organisatories meer toegewyd en produktief kan wees. Hierdie artikel fokus op die potensiaal van spirituele leierskap vir die transformasie en sukses van 'n organisasie. en
dc.language.iso en en
dc.publisher AOSIS OpenJournals. en
dc.rights © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/za/ *
dc.title The potential of spiritual leadership in workplace spirituality en
dc.type Article en
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology en


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2014. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License.

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics