Institutional Repository

Onderwysprivatisering : 'n verkennende studie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Van Schalkwyk, O. J. (Ockert Johannes)
dc.contributor.author Mattheus, Hendrik Petrus Lodewyk
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:25:08Z
dc.date.available 2015-01-23T04:25:08Z
dc.date.issued 1992-11
dc.identifier.citation Mattheus, Hendrik Petrus Lodewyk (1992) Onderwysprivatisering : 'n verkennende studie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18174> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18174
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Ouers was aanvanklik verantwoordelik vir die onderwys van hul kinders. Namate die samelewing komplekser geword het, het die staat as instelling by die onderwys betrokke geraak met die doel om individue en gemeenskappe te ontwikkel in belang van openbare welsyn. Die onderwystaak van die staat het in so 'n mate uitgebrei dat die staat vandag die onderwys monopoliseer. Mettertyd het die staat en groepe in die samelewing probleme met staatsbeheerde onderwys ervaar. Onderwys het duur geword, en bevredig ook nie die behoeftes van almal in die gemeenskap nie. Privatisering van die onderwys word toenemend beskou as 'n moontlike oplossing vir probleme van die onderwys. Privatisering vind sy oorsprong by die vryemarkdenke van die ekonomie, en dit beklemtoon verantwoordelikheid en vryheid van keuse. Alhoewel privatisering primer 'n ekonomiese motief het, het dit ook ander motiewe, waaronder 'n politieke motief. Privatisering neem verskeie vorms aan en het spesifieke doelwitte asook bepaalde voor- en nadele. Die hantering van die verskaffing van kapitaaldienste in die openbare onderwys in Suid-Afrika bewys dat sekere funksies van die staat in samewerking met die private sektor volledig en suksesvol geprivatiseer kan word. Ander onderwystake is elders geprivatiseer en hou baie voordele in, veral vir die individu en vir groepe in die gemeenskap. Privatisering van die onderwys loop uit op private skole. Bestaande private skole maak baie aansprake, onder meer dat dit onafhanklikheid en kwaliteitonderwys in die hand werk. Dit is egter baie moeilik om klinkklare bewyse vir die aansprake van private skole te vind. Alhoewel private skole van elitisme en separatisme beskuldig word, strewe openbare skole ook na 'n eie etos. Privatisering van die onderwys bied opwindende moontlikhede vir en uitdagings aan die staat, die samelewing en die private sektor. Dit behoort die verantwoordelikheid van die onderwys terug te besorg aan die ouers en die gemeenskap, en sal die soewereiniteit van die onderwys verseker. Privatisering van die onderwys moet egter altyd die belange van die kind eerste stel. Suksesvolle privatisering van die onderwys sal dus deeglike evolusionere beplanning deur die staat en die samelewing verg. af
dc.description.abstract Parents were originally responsible for the education of their children. As society became more complex, the state as an institution became involved in education with the aim to develop individuals and communities in the interest of general well-being. Education has now become the responsibility of the state to such an extent that the state presently monopolises education. The state, and groups within the community, have now come to experience problems with state-controlled education. Education has become expensive and does not make provision for distinctive education for individual groups in the community. Privatisation of education is increasingly regarded as a possible way of solving problems in education. Privatisation originates in the economic concept of the free market, and it stresses responsibility and freedom of choice. Although privatisation has an economic motive, it also has other motives, including a political one. Privatisation assumes many forms and has specific aims, as well as advantages and disadvantages. The handling of the provision of capital of the services in South Africa is proof that certain functions of the state can be very successfully privatised. Other tasks in education have also been privatised and these tasks have many advantages, especially for the individual and for groups in the community. Privatisation of education culminates in the private school. Existing private schools claim, among others, that they promote independence and quality education. It is, however, very difficult to prove, unequivocally, the claims of private schools. Although private schools are accused of elitism and divisiveness, public schools also strive for an own ethos. Privatisation of education offers the state, the community and the private sector exciting possibilities of education and challenges. It should ensure the sovereignty of education and once again place the responsibility for education on the parents and the community. Privatisation of education should, however, always put the interests of the child first. The successful privatisation of education will therefore require thorough and evolutionary planning by the state and the community. en
dc.format.extent 1 online resource (xii, 231 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 371.020968 en
dc.subject.lcsh Education -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh Private schools -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh Privatization en
dc.title Onderwysprivatisering : 'n verkennende studie af
dc.title.alternative Privatisation of education : an exploratory study en
dc.type Thesis
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree D. Ed. (Vergelykende Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics