Institutional Repository

Stressors by oorblywende personeel na 'n afleggingsproses in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martins, Nico
dc.contributor.author Bester, Willem Sterrenberg
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:57Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:57Z
dc.date.issued 1996-05
dc.identifier.citation Bester, Willem Sterrenberg (1996) Stressors by oorblywende personeel na 'n afleggingsproses in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18086> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18086
dc.description Afrikaans text
dc.description.abstract Die doel van hierdie navorsing is om die stressors by oorblywende personeel na 'n a.fleggingsproses in die Suid-Afrikaanse Lugmag(SALM), te meet en te beskryf Vanuit die literatuuroorsig word die stressors in aflegging; die bedryfsimpak van stressors na 'n afleggingsproses op organisasiegedrag en die konsepte stres, werkstres en organisasie­ stres bespreek. Die empiriese navorsing word vanuit 'n funksionalistiese paradigma aangebied, waarteen die behaviorisme en sistemiese skole die onderbou vorm. Die navorsingsontwerp is 'n beskrywende studie en maak gebruik van 'n gestratifiseerde proporsionele ewekansige steekproe£ Die ervaring van werk- en lewensomstandighede­ vraelys is vir die meet van stressors in die organisasie gebruik. Die resultate vertoon organisasiefunksionering, loopbaanaangeleenthede en vergoedings­ aspekte as die vemaamste stressors by oorblywende personeel van die SALM. Toekomstige navorsing kan temas soos die sielkundige kontrak, werksonsekerheid en organisasieverbondenheid insluit. Relevante sleutelwoorde is stressors in aflegging, oorlewendes sindroom, organisasie­ klimaat, organisasie·agteruitgang en chroniese stres. af
dc.description.abstract The aim of the survey is to identify and measure the stressors of survivors after a layoff process in the South African Air Force (SAAF). The literature highlights stressors in layoffs; the industrial impact of stressors after a layoff process on organisational behavior and the concepts stress, workstress and organisational stress. The empirical research is presented from a functionalistic paradigm with behaviorism and systems theory as foundation. The research design is a descriptive study and make use of a stratified proportional sample. The experience of work- and life circumstances questionnaire was used in the measurement of stressors. The results show organisational functioning, career aspects and remuneration as the main stressors of survivors. Themes that can be incorporated in future research are the psychological contract, job insecurity and organisational commitment. Relevant keywords in the research are stressors in layoffs, survivor syndrome, organisational climate, organisational decline and chronic stress. en
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 104 leaves)
dc.language.iso af af
dc.subject.ddc 158.7
dc.subject.lcsh Stress (Psychology) -- Testing en
dc.subject.lcsh Corporate culture -- South Africa en
dc.subject.lcsh Downsizing of organizations en
dc.subject.lcsh Layoff systems en
dc.title Stressors by oorblywende personeel na 'n afleggingsproses in die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag af
dc.title.alternative Stressors of survivors after a layoff process in the South African National Defence Force en
dc.type Dissertation
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology
dc.description.degree MCom (Bedryfsielkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics