Institutional Repository

Die verband tussen persoonlikheid en toesighouersukses in die suiwelbedryf

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bergh, Ziel C.
dc.contributor.author Doman, Francois en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:38Z
dc.date.issued 2000-04 en
dc.identifier.citation Doman, Francois (2000) Die verband tussen persoonlikheid en toesighouersukses in die suiwelbedryf, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18020> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18020
dc.description Text in Afrikaans, abstract in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die primere doelstellings van die navorsing is om die verband tussen persoonlikheid en toesighouersukses te bepaal. Persoonlikheid is deur die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys ( 16PF) en toesighouersukses deur 'n prestasiebeoordelingstelsel gemeet. 'n Literatuurstudie van persoonlikheidsteoriee en vorige navorsing is gebruik om die verwantskap tussen persoonlikheid en werksukses te verifieer en die navorsingsbehoefte aan te dui. Die steekproef is 74 toesighouers, hoofsaaklik blanke mans, by 'n fabriek van 'n suiwelvervaardigingsmaatskappy. Die verwantskap tussen die 16PF-resultate en toesighouersukses is statisties deur Pearson en Spearman se Produkmomentkorrelasiemetode, Standaard en Stapsgewyse meervoudige regressie en T-toetse vir onafhanklike groepe bepaal. Die resultate toon dat slegs faktore B, C, L, 0, Q4 en die tweedeordefaktor QII van die 16PF 'n beduidende verband met toesighouersukses het. Dit is bevind dat ouderdom, ondervinding en kwalifikasie nie die verwantskap tussen persoonlikheid en toesighouersukses be'invloed nie. Hoewel hierdie bevindinge nie veralgemeen kan word nie, moet persoonlikheid wel deeglik by die evaluering van personeel, byvoorbeeld in seleksie, oorweeg word.
dc.description.abstract The aim of the research is to establish the relationship between personality and supervisor success. Personality was measured with the 16-Personality Factor Questionnaire (16PF) and supervisor success through a performance measuring system. A literature study was done to verify the relationship between personality and work success. The sample consisted of 74 supervisors, mainly white males, working at a dairy factory. The relationship between the 16PF results and supervisor success has been statistically established through Pearson and Spearman's Product-moment correlation method, standard and stepwise multiple regression analysis and T-tests for independent groups. The results show that factors B, C, L, 0, Q4 and the second order factor QII of the 16PF has a meaningful relationship with supervisor success. It was found that age, qualifications and experience do not influence the relationship between personality and supervisor success. The findings cannot be generalized but personality can be taken into consideration when evaluating employees, for example in selection.
dc.format.extent 1 online resource (xiii, 108, [5] leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject 16- Personality Factor Questionnaire
dc.subject 16PF
dc.subject Supervisor
dc.subject Work performance
dc.subject Personality
dc.subject Supervisor success
dc.subject Performance appraisal
dc.subject.ddc 658.302019 en
dc.subject.lcsh Supervisors -- Psychological aspects en
dc.subject.lcsh Personality en
dc.subject.lcsh Dairying -- South Africa en
dc.title Die verband tussen persoonlikheid en toesighouersukses in die suiwelbedryf en
dc.type Dissertation
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology
dc.description.degree M. Comm. (Bedryfsielkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics