Institutional Repository

Fasilitering van leer in kommunikatiewe T²-Afrikaanstaalonderrig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Retief, R.
dc.contributor.author Dilrajh, Kamla Moonsamy
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:37Z
dc.date.issued 1998-06
dc.identifier.citation Dilrajh, Kamla Moonsamy (1998) Fasilitering van leer in kommunikatiewe T²-Afrikaanstaalonderrig, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/18009> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/18009
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract In die studie is daar gepoog om aan te toon waarom die ondervindingsmod~l vir taalleer die aangewese model vir effektiewe tweedetaalleer is. Die kommunikatiewe onderrigbenaderingswyse, onderhandeling in die klaskamer en die belangrikheid van die prosessillabus in tweedetaalverwerwing is bespreek. Die taalonderwyser se rot as fasiliteerder van leer in kommunikatiewe FAfrikaanstaalonderrig in die interaktiewe klaskamer met klem op leerdergesentreerde onderrig is uiteengesit. Daar is verder aangetoon dat daar ten opsigte van die rot van die onderwyser 'n paradigmatiese verskuiwing moet plaasvind, veral noudat beginsels van uitkomsgebaseerde onderrig wat deel van kurrikulum 2005 vorm, in 1998/1999 in aile Suid-Afrikaanse skole ingestel is. Die onderwyser is nou 'n fasiliteerder van kennis, nie 'n oordraer daarvan nie. Belangrike aspekte van leer wat leerders se tweedetaalleer be'invloed, is bespreek, byvoorbeeld klaskamerkommunikasie, fasilitering, suggestopedia, faktore wat begrip van leerstof be'invloed, onderwyser - en leerdergedragswyses, positiewe /eeratmosfeer, behandeling van leerderfoute, Jeerderpersepsies, kommunikatiewe strategiee en evalueringsmetodes. 'n Verskeidenheid taallesse wat op T2-Afrikaans en die T2-taalklaskamer betrekking het, en wat verskillende onderrigteoriee, uitkomsgebaseerde onderrig en die ses taalvaardighede integreer, word in hoofstuk 5 ge'illustreer. af
dc.description.abstract In this study it is shown why the discovery model of language learning is the appropriate model for effective language learning. The communicative teaching approach, classroom-negotiation and the importance of the process syllabus in second language acquisition is discussed. The language teacher's role as facilitator of learning, in communicative L2 - Afrikaans language teaching in the interactive classroom with a learner-centered focus is explained. It is further shown that the role of the teacher must undergo a paradigm shift especially now that principles of outcomes based education which forms part of curriculum 2005 has been introduced into all schools in South Africa in 1998/1999. The teacher is now a facilitator of knowledge and not a transmitter thereof. Important aspects of learning that influence learners' second language learning are discussed, for example classroom communication, facilitation, suggestopedia, factors that influence the understanding of subject matter, teacher and learner behaviours, positive learning atmosphere, treatment of Ieamer errors, learner perceptions, communicative strategies and methods of evaluation. A variety of language lessons which integrate various teaching theories, outcomes based education and the six language learning skills which are related to L 2-Afrikaans and the L 2-classroom are illustrated in Chapter 5. en
dc.format.extent 1 online resource (197 leaves) : illustrations, some color
dc.language.iso af
dc.subject Discovery model of language learning en
dc.subject Second language learning en
dc.subject Commnicative approach en
dc.subject Negotiation en
dc.subject Process syllabus en
dc.subject Second language acquisition en
dc.subject Language teacher as facilitator en
dc.subject L 2-Afrikaans language teaching en
dc.subject L 2 - language classroom en
dc.subject Learner-centered focus en
dc.subject Outcomes based education en
dc.subject Classroom communication en
dc.subject Facilitation en
dc.subject Suggestopedia en
dc.subject Understanding of subject matter en
dc.subject Teacher and learner behaviours en
dc.subject Communicative strategies en
dc.subject Methods of evaluation en
dc.subject Variety of language lessons and integration of various theories and learning skills en
dc.subject Ondervindingsmodel van taalleer af
dc.subject Tweedetaalleer af
dc.subject Kommunikatiewe benadering en
dc.subject Onderhandeling af
dc.subject Prosessillabus af
dc.subject Tweedetaalverwerwing en
dc.subject Taalonderwyser as fasiliteerder af
dc.subject T2-Afrikaanstaalonderrig af
dc.subject T2-taalklaskamer af
dc.subject Leerdergesentreerde fokus af
dc.subject Uitkomsgebaseerde onderrig af
dc.subject Klaskamerkommunikasie af
dc.subject Fasilitering af
dc.subject Suggestopedia af
dc.subject Begrip van leerstof af
dc.subject Onderwyser- en leerdergedragswyses af
dc.subject Kommunikatiewe strategiee af
dc.subject Evalueringsmetodes af
dc.subject Verskeidenheid taal/esse en integrasie van verskillende teoriee en leervaardighede af
dc.subject.ddc 439.36800712
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Study and teaching (Secondary) -- Foreign speakers. en
dc.subject.lcsh Second language acquisition en
dc.subject.lcsh Communication in foreign language education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Competency based education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Interdisciplinary approach in education en
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Study and teaching (Secondary) -- Evaluation en
dc.subject.lcsh Communicative competence en
dc.subject.lcsh Teacher-student relationships en
dc.title Fasilitering van leer in kommunikatiewe T²-Afrikaanstaalonderrig en
dc.type Dissertation
dc.description.department Afrikaans and Theory of Literature
dc.description.degree M.A. (Afrikaans)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics