Institutional Repository

Skofwerk van getroude vroue as sistemiese ontwrigting of behoud : 'n ekologiese model

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snyders, Frederik Jacobus Albertus, 1946-
dc.contributor.author De Waard, Ilonka en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:36Z
dc.date.issued 1999-06 en
dc.identifier.citation De Waard, Ilonka (1999) Skofwerk van getroude vroue as sistemiese ontwrigting of behoud : 'n ekologiese model, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17985> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17985
dc.description Summaries in English and Afrikaans
dc.description Text in Afrikaans
dc.description Key terms in English and Afrikaans
dc.description.abstract Verskeie tekortkomings is in die bestaande konseptuele model en kwantitatiewe navorsingsliteratuur oor skofwerk geidentifiseer. Ontevredenheid met die oorvereenvoudigde oorsaak-gevolg-verklarings vir getroude vroue se skofwerkervaring het in die studie gelei tot die ontwikkeling van 'n ekologiese model van vroueskofwerk. Hierdie nuwe konseptuele model weerspieel 'n altematiewe benadering waar erkenning gegee word aan die bestaan van meervoudige realiteite wat mense in konsensus deur taal konstrueer. Die oogmerk met die ekologiese model is om, met inagneming van vroueskofwerkers se wyer konteks, patrone te ondersoek van hoe die verskillende beskrywings van getroude vroue se ervaring van skofwerk bymekaar pas. Daarmee kan 'n meer sistemiese begrip verkry word wat die kompleksiteit van menslike interaksie respekteer. Die ekologiese model van vroueskofwerk is ontwikkel as 'n hulpmiddel vir die waamemer om ryk, beskrywende ekologiese verhale te kan konstrueer van hoe getroude vroue se belewing van skofwerk tot sistemiese ontwrigting of behoud kan lei. AF
dc.description.abstract Several shortcomings have been identified in the existing conceptual model and quantitative research literature regarding shiftwork. Dissatisfaction with the oversimplified cause-effect-explanations for married women's shiftwork experience has led to the development of an ecological model of women shiftwork in this study. This new conceptual model reflects an alternative approach where recognition is given to the existence of multiple realities which are consensually created by people through language. The aim with the ecological model, by taking into account the broader context of women shiftworkers, is to search for patterns of how the different descriptions of women's experience of shiftwork fit together. This offers a more systemic view that respects the complexity of human interaction. The ecological model for women shiftwork is developed as an aid to the observer to construct rich, descriptive ecological stories about how married women's experience of shiftwork can lead to systemic disruption or conservation.
dc.format.extent 1 online resource (xi, 104 leaves) en
dc.subject Shiftwork
dc.subject Women shiftwork
dc.subject Married women
dc.subject Systemic conservation
dc.subject Systemic disruption or disintegration
dc.subject Ecological reality
dc.subject Living systems
dc.subject Multiple domains of coexistence
dc.subject Problems through language
dc.subject Skofwerk af
dc.subject Vroueskofwerk af
dc.subject Vroueskofwerk af
dc.subject Sistemiese behoud af
dc.subject Sistemiese ontwrigting of disintegrasie af
dc.subject Ekologiese realiteit af
dc.subject Lewende sisteme af
dc.subject Meervoudige bestaansdomeine af
dc.subject Probleme deur taal af
dc.subject.ddc 331.257208655 en
dc.subject.lcsh Shift systems en
dc.subject.lcsh Married women -- Employment en
dc.subject.lcsh Married women -- Employment -- Psychological aspects en
dc.title Skofwerk van getroude vroue as sistemiese ontwrigting of behoud : 'n ekologiese model AF
dc.description.department Psychology
dc.description.degree M.A. (Clinical Psychology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics