Institutional Repository

Lewenssin van Suid-Afrikaanse sakelui : 'n Bedryfsielkundige perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, Frans
dc.contributor.author Cronjé, Maretha
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:35Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:35Z
dc.date.issued 1999-06
dc.identifier.citation Cronjé, Maretha (1999) Lewenssin van Suid-Afrikaanse sakelui : 'n Bedryfsielkundige perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17938> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17938
dc.description Afrikaans text
dc.description.abstract Die doel van hierdie navorsing is om lewenssin soos dit binne die leefwereld van die gesitueerde Suid-Afrikaanse sakepersoon van toepassing is, teoreties te omlyn, te operasionaliseer en die belewenis daarvan op fenomenologiese wyse te beskryf. Lewenssin, met lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as twee pole op 'n kontinuum, is ondersoek deur te fokus op lewensorientasie, lokus van gedrag, waardes, spiritualiteit, groei, ontwikkeling, transendering, vervreemding, 'n kortstondige en fatalistiese ingesteldheid, konformisme, kollektivisme, fanatisme, en die strewe na mitiese sukses. In die literatuurondersoek, wat die eksistensiele, humanistiese en holistiese paradigmas as vertrekpunte neem, is operasionele definisies van lewenssinvolheid en lewenssinloosheid gekonstrueer. Die profiel van die Suid-Afrikaanse sakepersoon met so 'n belewenis is aan die hand van sy/haar paradigma, kenmerke en gedrag gekonstrueer. 'n Proses van meaning making word voorgehou, terwyl lewenssin as integrasie van teenoorgesteldes gekonstrueer word. Daar word gepostuleer dat die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid die landskap van sy/haar psige relasioneel bewoon. Daarteenoor openbaar 'n belewenis van Jewenssinloosheid 'n nie-relasionele orientasie, paradigma en bewoning van die wereld. In die fenomenologiese ondersoek is gebruik gemaak van die onderhoud om die fenomeen, lewenssin, te laat ontvou. Die steekproef het bestaan uit getroude sakelui, dertig jaar en ouer, en woonagtig in Gauteng. Heterogeniteit in terme van geslag, geloofsoortuigings en korporatiewe opset is ook verreken. Uit die ondersoek ontvou ses temas wat sentreer om ruimtelikheid, basiese stemming, beliggaming en bewoning, asook die teenwoordigheid van die psige, andere en die wereld (wat die aarde en 'n transpersoonlike entiteit insluit). Dit blyk dat die Suid-Afrikaanse sakepersoon sy/haar landskap vera! nie-relasioneel bewoon. Elemente van relasionele bestaan is wei aanwesig. Tog word die begeerte aan 'n meer relasionele bestaan in die behoeftes en versugtinge van die betrokke sakelui verwoord. Die gevolgtrekking word gemaak dat gebrekkige relasies in verband gebring kan word met 'n nie-relasionele paradigma wat lewenssinloosheid tot gevolg het. Op 'n kontinuum van lewenssin word bevind dat Suid-Afrikaanse sakelui nader aan die pool van lewenssinloosheid le, met 'n behoefte aan 'n beweging na die teenoorgestelde pool, naamlik lewenssinvolheid. Om lewenssinvolheid, lewenskwaliteit, en optimaliteit te bevorder, word aanbeveel dat die relasionele paradigma as vertrekpunt dien by remedierende ingrepe. af
dc.description.abstract The purpose of this research is to theoretically outline and operationalise meaning in life as it applies to the life-world of situated South African businesspersons, and to describe phenomenologically their experience of that phenomenon. integration of opposites. It is posited that the businessperson experiencing life as meaningful, inhabits the landscape of his/her psyche in a relational way. In contrast, the person experiencing life as meaningless, displays a non-relational orientation, paradigm and being-in-the­ world. The phenomenological investigation made use of interviews to allow the phenomenon, meaning in life, to unfold. The sample consisted of married business persons, thirty years and older, and residing in Gauteng. Heterogeneity (in terms of gender, religious convictions and corporate circumstances) was also taken into account. Meaning, with meaningfulness and meaninglessness as its two extremes on a continuum, was examined, focusing on life orientation, engagement style, values, spirituality, growth, development, transcending, alienation, transitoriness and fatalism, conformism, collectivism, fanaticism, and aspiring to mythical success. In the literature investigation, which was based on existential, humanistic and holistic paradigms, operational definitions of meaningfulness and meaninglessness were construed. The profile of the South African businessperson experiencing the phenomenon, was construed with reference to his/her paradigm, characteristics and conduct. A meaning making process is proffered, while meaning is construed as an Six themes unfold from the investigation, centring around spatiality, basic mood, human bodiliness and being-in-the-world, as well as the presence of the psyche, other people and the world (including the earth and a transpersonal entity). The South African businessperson appears to inhabit his/her landscape in a mainly non­ relational manner. There are some elements of relational existence, but the needs and heart's desires voiced by the businesspersons concerned point to a longing for a more relational existence. In conclusion: Deficient relations can be associated with a non-relational paradigm, which causes an experience of life as meaningless. A meaning continuum shows South African businesspersons as figuring closer to meaninglessness, and needing to move towards the opposite pole, namely meaningfulness. To promote meaningfulness, quality of life and optimal functioning, the relational paradigm is recommended as point of departure in remedial intervention. en
dc.format.extent 1 online resource (xxiv, 517 leaves)
dc.language.iso af af
dc.subject Existentialism en
dc.subject Phenomenology en
dc.subject Meaning in life en
dc.subject Optimal functioning en
dc.subject Paradigm en
dc.subject Relation en
dc.subject Business/-women en
dc.subject Spirituality en
dc.subject Transcending en
dc.subject Values en
dc.subject.ddc 158.7
dc.subject.lcsh Existentialism en
dc.subject.lcsh Phenomenology en
dc.subject.lcsh Spirituality -- Psychology en
dc.subject.lcsh Quality of work life en
dc.title Lewenssin van Suid-Afrikaanse sakelui : 'n Bedryfsielkundige perspektief af
dc.type Thesis
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology
dc.description.degree DCom (Bedryfsielkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics