Institutional Repository

Addressing issues of overcrowdedness in Eastern Cape Schools

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoberg, S. M.
dc.contributor.author Coetzee, Jacobus Petrus
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:34Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:34Z
dc.date.issued 1999-11
dc.identifier.citation Coetzee, Jacobus Petrus (1999) Addressing issues of overcrowdedness in Eastern Cape Schools, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17904> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17904
dc.description.abstract Issues of overcrowdedness in Eastern Cape schools have become very prominent in the media. The qualitative research in this study reiterates its existence and its implications for both learners and teachers. A need exists to curb the declining schooling standards. Large-scale in-service teacher training in an immediate joint effort by the Education Department and the school is necessary to address these serious issues. Classroom situations with low pupil:teacher ratios, classroom atmospheres conducive to teaching and learning, and an improved quality of education should be strived for. The effective attainment of the ideals of outcomes-based education requires improved teacher management and leadership to better disciplined classes. The treatment of any backlogs and inequalities evident in overcrowded classes should aim mainly at the upliftment of disadvantaged learners, who are still suffering under the effects of the previous education dispensation. Relevant recommendations and a suggested model to rectify the situation are proposed.
dc.description.abstract Oorbevolkingsvraagstukke in skole in die Oos-Kaap geniet aansienlike aandag in die media. Die kwalitatiewe navorsing van hierdie studie fokus op die voorkoms en implikasies daarvan vir beide die leerders en onderwysers. Daar bestaan 'n behoefte om dalende onderrigstandaarde te verbeter. Grootskaalse indiensopleiding vir onderwysers in 'n onmiddellike gesamentlike paging deur die Onderwysdepartement en die skoal is noodsaaklik om hierdie emstige probleem aan te spreek. Daar moet gestreef word na meer voordelige klaskameromstandighede met 'n laer leerder:onderwyserverhouding, 'n klaskameratmosfeer wat bevorderlik is vir onderrig en leer asook 'n verbeterde opvoedingskwalitiet. Die effektiewe verwesenliking van uitkomsgebaseerde onderrig verg verbeterde leerkrag beheer en leidinggewing aan beter gedissiplineerde klasse. Die behandeling van agterstande en ongelykhede wat in oorbevolkte klasse voorkom, moet daarop gemik wees om agtergeblewe leerders, wat nog onder die gevolge van die vorige onderwysbedeling ly, op te hef. Toepaslike aanbevelings en 'n voorgestelde model om die situasie reg te stel, word voorgele.
dc.format.extent 1 online resource (xii, 152 leaves)
dc.language.iso en
dc.subject.ddc 371.251096875
dc.subject.lcsh Teachers -- Supply and demand -- South Africa -- Eastern Cape Province. en
dc.subject.lcsh Teachers -- Training of -- South Africa -- Eastern Cape Province en
dc.subject.lcsh Teachers -- In-service training -- South Africa -- Eastern Cape Province en
dc.subject.lcsh Classroom management -- South Africa -- Eastern Cape Province en
dc.subject.lcsh Class size -- South Africa -- Eastern Cape Province en
dc.subject.lcsh Academic achievement -- South Africa en
dc.subject.lcsh Competency based education -- South Africa -- Eastern Cape Province en
dc.title Addressing issues of overcrowdedness in Eastern Cape Schools en
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree M. Ed. (Comparative Education)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics