Institutional Repository

'n Volk in krisis : 'n holistiese benadering tot die Judese ballingskap

Show simple item record

dc.contributor.advisor Scheffler, E. H.
dc.contributor.author Van Schalkwyk, Helena Claudina en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:26Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:26Z
dc.date.issued 1996-11
dc.identifier.citation Van Schalkwyk, Helena Claudina (1996) 'n Volk in krisis : 'n holistiese benadering tot die Judese ballingskap, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17757> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17757
dc.description.abstract As korrektief op die tradisionele opvatting dat geskiedenis primer politieke geskiedenis is, word 'n holistiese benadering tot die Ballingskaptydperk (586-538 v C) voorgestel om 'n meer komprehensiewe beeld van die tyd te vorm. 'n Vierledige ondersoek na die Judese volk se situasie in Juda, Babilonie en Egipte word aan die hand van die politieke, die sosio-kulturele, die godsdienstig-ideologiese en die literere dimensies gedoen. Die dimensies word af sonderlik bespreek, en in die laaste hoofstuk word 'n poging tot integrering gedoen. Die krisis van die Judese volk kom in die volgende tot uiting: polities was hulle aan Babilonie onderhorig, met 'n deel van die bevolking wat Juda verlaat het. Sosio-kul tureel was toestande in dele van Juda haglik, terwyl die ballinge in Babilonie verskillende dimensies van lyding ervaar het. Tog het sommige in Babilonie en Egipte ekonomies vooruitstrewend geword. Godsdienstig-ideologies moes 'n interpretasie vir die politieke ramp gesoek word, want die Sionsteologie kon dit nie verklaar nie. Dit het gelei tot die opbloei van literere aktiwiteit wat in die Ou Testament neerslag gevind het af
dc.description.abstract Traditional scholarship tends to regard history as mainly of political nature. This dissertation suggests a holistic approach towards the history of the Judaean Exile (586-538 BC) . The examination of the political, the socio-cultural, the religiousideological and the literary dimensions are involved. Being examined separately, an attempt is made to integrate the dimensions in the last chapter. The crisis of the Judaean people consists of the following: politically the Babylonians were their overlords; some were exiled from Judah. Socio-culturally parts of Judah experienced disaster; in Babylonia the exiles encountered different dimensions of suffering. However, some exiles in Babylonia and Egypt became prosperous people. Religious-ideologically various interpretations for the political disaster were offered, because the Zion theology failed to explain it. This led to a flourishing of literary activity which is reflected in the Old Testament en
dc.format.extent 1 online resource (224 leaves) en
dc.language.iso af af
dc.subject.ddc 224.067 en
dc.subject.lcsh Bible -- Prophets -- History of Biblical events en
dc.subject.lcsh Bible -- Prophets -- Criticism en
dc.title 'n Volk in krisis : 'n holistiese benadering tot die Judese ballingskap en
dc.title.alternative The crisis of a nation : a holistic approach towards the Judaean exile en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Biblical and Ancient Studies en
dc.description.degree M. A. (Bybelkunde) en
dcterms.description Text in Afrikaans en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics