Institutional Repository

Fasilitering van selfaktualisering

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cilliers, Frans
dc.contributor.author Scholtz, Dewald Toerien en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:12Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:12Z
dc.date.issued 1994-06 en
dc.identifier.citation Scholtz, Dewald Toerien (1994) Fasilitering van selfaktualisering, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17689> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17689
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doel van hierdie ondersoek is om die verskil in effek tussen direktiewe en nie-direktiewe insette van die fasiliteerder, tydens sensitiwiteitopleiding, te bepaal deur sommige kliente voor te berei op die ervaring deur middel van 'n uitdeelstuk en ander kliente nie voor te berei nie. Die sensitiwiteitgroepe word deurgaans op ongestruktureerde wyse hanteer en met behulp van 'n kwantitatiewe meting en verwerking met t-toetse asook 'n kwalitatiewe meting word hipoteses getoets. Die instrumente wat gebruik word is die POI, Rotter, Firo-B en 'n oopvraag-tegniek. Die resultate dui daarop dat persone wat voorberei word op die ervaring 'n groter interne lokus van kontrole openbaar. af
dc.description.abstract The aim of this study is to determine the difference in effect between directive and non-directive inputs by the facilitator during sensitivity training, by preparing some clients for the experience with the aid of a handout while other clients go through the same experience unprepared. The sensitivity groups are run on an unstructured basis and effects are measured with a quantatitive measurement and calculated with t-tests as well as qualitative. measurement, thereby testing the hypotheses. The instruments that are used are the POI, Rotter, Firo-B and an open question technique. The results seem to indicate that people who are prepared for the experience show a higher internal locus of control. en
dc.format.extent 1 online resource (xii, 142 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Fasilitering
dc.subject Groepfasilitering
dc.subject Groepleierskap
dc.subject Selfontwikkeling
dc.subject Psigologiese optimaliteit
dc.subject Sensitiewe relasievorming
dc.subject Demokrasie
dc.subject Psigologiese groei
dc.subject Facilitation
dc.subject Group facilitation
dc.subject Group leadership
dc.subject Self development
dc.subject Psychological optimality
dc.subject Sensitive relationship building
dc.subject Democracy
dc.subject Psychological growth
dc.subject.ddc 302.14
dc.subject.lcsh Self-actualization (Psychology) en
dc.subject.lcsh Group facilitation en
dc.subject.lcsh Group relations training en
dc.title Fasilitering van selfaktualisering en
dc.type Dissertation
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology
dc.description.degree M.A. (Bedryfsielkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics