Institutional Repository

Konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek sedert die aanvang van die moderne era : 'n ondersoek vanuit 'n opvoedingsperspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Verster, T. L.
dc.contributor.author Lategan, Stephanus en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:55Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:55Z
dc.date.issued 1994-11 en
dc.identifier.citation Lategan, Stephanus (1994) Konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek sedert die aanvang van die moderne era : 'n ondersoek vanuit 'n opvoedingsperspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17173> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17173
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Sekere bevindings oor die positiewe en negatiewe invloed van musiek en die funksies wat dit met betrekking tot menswees vervul, is as 'n verwysingsraamwerk gebruik om historiese gegewens oar die konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek in hoofsaaklik Duitsland en die V.S.A. te analiseer. Dit het aan die lig gekom dat musiek konstruktief aangewend is met betrekking tot: Intellektuele vorming: Intellektuele vaardighede en kennisverwerwing is deur musiek bevorder. Die leergebeure is veraangenaam en meer effektief gemaak. Estetiese vorming: Deur musiek is 'n estetiese waardesisteem en 'n goeie kunssmaak ontwikkel en die wording van volwaardige, gebalanseerde individue bevorder. Religieuse vorming: Musiek is aangewend om religieuse denke en gewaarwordinge uit te druk en om kennisoordrag, evangelisasie, sending en die belewing van 'n innige geloofsgemeenskap te bevorder. Etiese vorming: Etiese waarhede is met behulp van musiek herhaal en ingeoefen. 'n "Morele atmosfeer" en die vaslegging van 'n waardesisteem is daardeur bevorder. Politieke vorming: Politieke gevoelens en menings is deur musiek uitgedruk om mense te be1nvloed om bepaalde standpunte, partye, regerings of politieke stelsels te ondersteun. Nasionale vorming: Musiek is gebruik om patriotisme te verwoord, die kulture van volkere te weerspieel, volksfeeste op te luister en nasionale eenheid te bevorder. Sosiale vorming: Musiek is aangewend as 'n bran van vermaak en ontspanning en as 'n kommunikasiemiddel. Dit het gehelp om 'n groepsidentiteit te vestig, 'n gemeenskapsgevoel en sosialisering te bevorder en mense se gedragspatrone te be1nvloed. Affektiewe vorming: Deur middel van musiek is gepoog om die gevoelslewe te orden en te veredel en om positiewe veranderinge ten opsigte van affektiewe toestande teweeg te bring. Fisieke vorming: Verskeie liggaamsaktiwiteite en fisieke vaardighede, ontspanning en verfrissing is deur musiek bevorder en dit is as 'n terapie aangewend. Musiek is oak destruktief aangewend deurdat die Christelike kerk ondermyn, religieuse aanbidding benadeel, die jeug se emosionele beheer, selfstandigwording en etiese waardestelsels negatief be!nvloed, aggressiewe en opstandige gedrag, militarisme, politieke venyn en rassehaat bevorder, beswyming ge!nduseer, gehoorsintuie beskadig en regerings omvergewerp is. 'n Aantal aanbevelings en waarskuwings met betrekking tot die aanwending van musiek in formele, nieformele en informele onderwys- en opvoedingsituasies het uit die analise voortgevloei.
dc.description.abstract Certain findings concerning the positive and negative influences of music and the functions fulfilled by it in the life-world of man were used as a reference framework in order to analyse historical data on the constructive and destructive applications of music in mainly Germany and the U.S.A. It came to light that music was constructively applied with regard to: Intellectual shaping: Music was employed to enhance various intellectual skills, to improve the acquisition of knowledge and to render the learning process more pleasant and effective. Aesthetic shaping: An aesthetic value system and a good artistic taste were developed and the shaping of complete, balanced individuals was promoted through music. Religious shaping: Music was employed to express religious thoughts and perceptions and to promote close community of faith, knowledge transfer, evangelization and missionary effort. Ethical shaping: Ethical truths were reiterated and "practised" and a "moral atmosphere" and a value system established through music. Political shaping: Political feelings and opinions were expressed through music and people were influenced to support specific viewpoints, parties, governments or political systems. National shaping: Music was employed to express patriotism, to reflect the cultures of nations, to add lustre to national gatherings and to promote national unity. Social shaping: Music was a source of entertainment and recreation and a means of communication. Through music the establishment of a group identity, socialization and a communal sense were promoted and behavioural patterns affected. Affective shaping: Music was a means of ordering and ennobling inner life and of facilitating positive changes in affective conditions. Physical shaping: Relaxation, recreation, physical skills and activities were promoted through music which was utilized as a therapy. Music was also destructively employed by undermining the Christian church and harming religious worship, by negatively influencing youth's emotional selfcontrol, ethical value systems and the actualization of independence, by furthering aggressive and rebellious behaviour, inducing trances, causing physical damage to hearing organs and promoting militarism, political viciousness, racial hatred and the overthrow of governments. A number of recommendations and warnings concerning the employment of music in formal, non-formal and informal educational situations resulted from the analysis.
dc.format.extent 1 online resource (xx, 304 p.) en
dc.language.iso af
dc.subject Aspects of adulthood
dc.subject Informal education
dc.subject Influence of music
dc.subject Functions of music
dc.subject Constructive applications of music
dc.subject Destructive applications of music
dc.subject Historical uses of music
dc.subject History of music in education
dc.subject History of music therapy
dc.subject Music education in the modern era
dc.subject Political music
dc.subject Popular music as educational agent
dc.subject.ddc 780.72904 en
dc.title Konstruktiewe en destruktiewe aanwending van musiek sedert die aanvang van die moderne era : 'n ondersoek vanuit 'n opvoedingsperspektief en
dc.type Thesis
dc.description.department Art History, Visual Arts and Musicology
dc.description.degree D. Ed. (Historiese Opvoedkunde) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics