Institutional Repository

Grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk met besondere verwysing van pedoterapie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olivier, Amanda
dc.contributor.author Kruger, Jacolien
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:54Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:54Z
dc.date.issued 2000-06
dc.identifier.citation Kruger, Jacolien (2000) Grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk met besondere verwysing van pedoterapie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/17139> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/17139
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Die begin van die nuwe millennium word gekenmerk deur radikale vooruitgang op tegnologiese gebied, paradigmatiese verskuiwings in natuur- en geesteswetenskappe, toenemende onsekerheid oor wat die ware aard van die mens is en hoe die een mens die ander verantwoordbaar kan help met die oplossing van probleme en herstel van menswaardigheid deur middel van opvoedkundige sielkundige ondersteuning. Navorsing is ondemeem om 'n beeld te verkry van wat 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk met besondere verwysing na pedoterapie, kan wees. 'n Literatuurstudie is gedoen aangaande grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk in historieskomtemporere konteks. 'n Verdere literatuurstudie is gedoen aangaande 'n verantwoordelike en verantwoordbare pedoterapeutiese praktyk in opvoedings- en medemenslikheidsperspektief. 'n Teoretiese fundering van pedoterapie is gedoen, waarin daar, onder andere, klem geplaas is op 'n ontleding van die begrip en idee pedoterapie, pedoterapeutiese verhoudinge, diagnostisering, vorme van pedoterapie en die aard enrol van 'n mensbeeld in die opvoedkundige sielkundige praktyk. 'n Soektog na kategoriee waarmee 'n verantwoordbare Sielkundige Opvoedkundige wetenskap en opvoedkundige sielkundige praktyk beskryf kan word, is ondemeem. Daarna is kriteria vir die evaluering van pedoterapeutiese arbeid geformuleer. Die oorsprong vir en die waarde van 'n universele etiese kode vir terapeute is teen die agtergrond van 'n mensbeeld bespreek. Aan die hand van 'n empiriese ondersoek is daar bepaal wat die stand van opvoedkundige sielkundige teorie en praktyk teenswoordig sou wees. Hierdie empiriese ondersoek is met idiografiese onderhoude uitgevoer, waama idiogramme saamgestel is. Met die empiriese ondersoek is daar gepoog om 'n beeld te verkry van hoe vertroud hedendaagse praktisyns met teoretiese grondslae en die waarde van 'n ontologiese mensbeeld, die waarde van evalueringskriteria en die stand van die Sielkundige Opvoedkunde se toepassingsmoontlikhede vir die pedoterapeutiese praktyk is of nie is nie. Deelnemende opvoedkundige sielkundige praktisyns se praktyksbenadering in etiese en praktiese konteks is verkry asook bulle oordele van, onder meer, heersende voorskrifte en voorstelle ter bevordering van die opvoedkundige sielkundige praktyk. 'n Aantal aanbevelings is gemaak op grond van die bevindinge vanuit die totale studie. 'n Aanloop tot die daarstelling van 'n etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges is gemaak. af
dc.description.abstract The beginning of the new millennium is characterized by radical technological progress, paradigm shifts in natural and human sciences, increasing uncertainty about the real nature of the human being and how one person can assist another in an accountable way with solving problems in order to restore human dignity through educational psychological assistance. Research is carried out to determine what an accountable educational psychological practice, with special reference to pedotherapy, should entail. A literature study regarding basic requirements of an accountable educational psychological practice in historical and contemporary perspective is included. A further literature study is executed concerning an accountable pedotherapeutic practice. A theoretical grounding of pedotherapy is included in the literature study and specific attention is given to an analysis of the concepts and ideas of pedotherapy. pedotherapeutic relationships, the diagnostic approach and forms of pedotherapy. The nature and role of a view of human kind in educational psychological practice is also discussed. Categories describing an accountable science of Psychology of Education and its practice are presented. Subsequent criteria for the evaluation of pedotherapeutic endeavour are formulated. Origins for and the value of a universal code of ethics for pedotherapists are discussed against the background of a view of human kind. By means of an empirical investigation it is determined what the current status of Psychology of Education in theory and practice is. This investigation is conducted by means of idiographic interviews and afterwards idiogrammes are compiled to determine to what extent practitioners are conversant with theoretical foundations and an ontological view of human kind, the value of evaluation criteria and the possibilities presented by the insights of Psychology of Education and how practitioners approach their practice in ethical stance. Also the views of practitioners on current prescriptions and their suggestions for improving educational psychological practice are obtained. A number of recommendations is presented in the light of findings from the entire study. A trial run for the formulation of an ethical code for educational psychologists is presented. en
dc.format.extent 1 online resource (x, 177 leaves)
dc.language.iso af
dc.subject Diagnostisering af
dc.subject Etiese kode af
dc.subject Idiografies af
dc.subject Mensbeeld af
dc.subject Opvoedkundige sielkundige af
dc.subject Pasient af
dc.subject Pedoterapie af
dc.subject Sielkundige Opvoedkunde af
dc.subject Terapie af
dc.subject Diagnostic approach en
dc.subject Ethical cose en
dc.subject Idiographic en
dc.subject Idiogrammes en
dc.subject View of human kind en
dc.subject Educational psychologist en
dc.subject Patient en
dc.subject Pedotherapy en
dc.subject Psychology of Education en
dc.subject Therapy en
dc.subject.ddc 370.15
dc.subject.lcsh Educational psychology en
dc.subject.lcsh Pedotherapy en
dc.title Grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk met besondere verwysing van pedoterapie af
dc.title.alternative Ground structures for an accountable educational psychological practice with special reference to pedotherapy en
dc.type Thesis
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree D. Ed. (Sielkundige Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics