Institutional Repository

Assessment centres : a comparison of trait ratings and task ratings for predicting managerial performance

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kriek, H. J. (Hendrik Jacobus)
dc.contributor.author Heindl, Werner Andreas en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:47Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:47Z
dc.date.issued 1997-06 en
dc.identifier.citation Heindl, Werner Andreas (1997) Assessment centres : a comparison of trait ratings and task ratings for predicting managerial performance, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16931> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16931
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract In teenstelling met die takseersentrumteorie het navorsing getoon dat takseersentrum trektellings nie oor verskillende situasies stabiel is nie. Hierdie bevindinge mag 'n aanduiding wees van 'n lae konstrukgeldigheid van takseersentrums. Navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat navorsingsresultate nie die aanname ondersteun dat takseersentrums dimensietellings genereer wat trekke weerspieel nie. Dit het navorsers laat bespiegel of take (d.w.s. oefeninge), eerder as trekke (d.w.s. dimensies) as 'n basis gebruik behoort te word om takseersentrumbeoordelings te maak. Die doel van die studie was om te bepaal of takseersentrum trektellings beter voorspellers van werksprestasie van bestuurders is as taaktellings. Die studie sluit 97 blanke middelvlakbestuurders van 'n Suid Afrikaanse diensorganisasie in. Geen verskille is tussen die voorspellingsgeldighede van trekgebaseerde en taakgebaseerde tellings verkry nie (r = 0,087 vir beide tellings). Oorsake vir die gebrek aan verskille tussen die voorspellingsgeldighede is bespreek.
dc.description.abstract In contrast to assessment centre theory, research has shown that assessment centre trait ratings are not stable across different situations. This may be an indication of the relatively low construct validity of assessment centres. Researchers concluded that research results did not support the assumption that assessment centres generate dimensional ratings that represent traits and speculated whether tasks (i.e. exercises) should be used as a basis for making assessment centre ratings, rather than traits (i.e. dimensions). The aim of the study was to determine whether assessment centre task ratings are better predictors of managerial job performance than trait ratings. The study included 97 white middle-level managers of a South African service organisation. No difference was obtained between the predictive validities of traits ratings and task ratings (r = 0,087 for both ratings). Causes for the lack of differences between the predictive validities were discussed.
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 142 leaves) en
dc.subject Assessment centre
dc.subject Construct validity
dc.subject Dimensions
dc.subject Excercises
dc.subject Managerial performance
dc.subject Predictive valididty
dc.subject Tasks
dc.subject Trait theory
dc.subject Traits
dc.subject Bestuursprestasie
dc.subject Dimensies
dc.subject Konstrukgeldigheid
dc.subject Oefeninge
dc.subject Taak
dc.subject Trekteorie
dc.subject Voorspellingsgeldigheid
dc.subject.ddc 658.3125 en
dc.subject.lcsh Assessment centers (Personnel management procedure) en
dc.subject.lcsh Management. en
dc.subject.lcsh Executives en
dc.title Assessment centres : a comparison of trait ratings and task ratings for predicting managerial performance en
dc.title.alternative Taksentrums : 'n vergelyking van trekstellings en taakstellings in die voorspelling van bestuursprestasie af
dc.description.degree M. A. (Industrial Psychology) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics