Institutional Repository

Terapie met die junior-primêre kind wat skeidingsangs ervaar

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roets, H. E. (Hester Elizabeth)
dc.contributor.author Hefer, Elizabeth en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:47Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:47Z
dc.date.issued 1995-02 en
dc.identifier.citation Hefer, Elizabeth (1995) Terapie met die junior-primêre kind wat skeidingsangs ervaar, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16928> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16928
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Skeidingsangs is 'n angsversteuring by kinders weens die onvermoe om van die moeder te skei. Skeidingsangs is by die meeste jong kinders 'n realiteit wanneer hulle van hul moeders geskei word. Die intensiteit van die angservaring van die kind by skeiding word meestal onderskat. Skeidingsangs manifesteer by skooltoetrede. Dit is die kind se eerste formele toetrede tot die leefwereld waar eise aan horn gestel word. Skeidingsangs het 'n negatiewe invloed op die kind se totale leefwereld, sy relasies, skolastiese funksionering en sosiale verhoudinge. Vir die doel van hierdie navorsing word daar gefokus op die junior-primere leerling (Sub A tot Standerd een). Daar is geen differensiasie ten opsigte van geslag nie. 'n Diagnoseringslys, die idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel en pedoterapieprogram (Jacobs: 1980, 1981) is gebruik vir diagnose en terapie van skeidingsangs. Die effektiwiteit en bruikbaarheid van die terapeutiese tegnieke en riglyne vir die ko-terapeute is empiries getoets vanuit 'n sielkundig opvoedkundige perspektief.
dc.description.abstract Separation anxiety is an anxiety disorder in children as a result of their inability to separate from their mothers. The intensity of the anxiety experience in the child is generally underestimated. Separation anxiety manifests itself when the child enters school. This experience presents in the child's formal entry into the field of experience where personal individual demands are made. Separation anxiety presents a negative influence on the total field of experience, his relations to it, encompassing scholastic functioning and social relationships. The research is focused on the junior primary pupil (Sub A up to Stan de rd 1). There is no differentiation regarding sex. A list of diagnosis, the idiographic research and diagnostic model, and the pedotherapy programme (Jacobs: 1980, · 1981) are all used, to diagnose separation anxiety and for the treatment of this condition. The effectiveness and usefulness of these therapeutic techniques and guidelines for the co-therapists were empirically tested from a psychological educational point of view.
dc.format.extent 1 online resource (xiv, 186 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Separation anxiety
dc.subject Differential diagnosis
dc.subject Anxiety disorders
dc.subject School phobia
dc.subject Overanxious panic disorder (with and without agoraphobia)
dc.subject Panic disorder
dc.subject Depression
dc.subject Underlying psycho dinamics
dc.subject Relation therapy
dc.subject Behaviour therapy
dc.subject Play therapy
dc.subject Psycho therapy techniques
dc.subject.ddc 370.153 en
dc.subject.lcsh Separation anxiety in children en
dc.subject.lcsh School phobia -- Treatment en
dc.subject.lcsh Parent and child -- Psychological aspects en
dc.subject.lcsh Anxiety in children -- Treatment en
dc.title Terapie met die junior-primêre kind wat skeidingsangs ervaar en
dc.type Dissertation
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree M. Ed. (Voorligting) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics