Institutional Repository

Narratiewe pastorale terapie met broodwinners tydens 'n rasionaliseringsproses

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotze, D. J.
dc.contributor.advisor Wolfaardt, J. A.
dc.contributor.author Gardiner, Elizabeth
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:43Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:43Z
dc.date.issued 1999-06
dc.identifier.citation Gardiner, Elizabeth (1999) Narratiewe pastorale terapie met broodwinners tydens 'n rasionaliseringsproses, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16828> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16828
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Hierdie navorsing is gerig op die aanwending van narratiewe pastorale terapie met breadwinners wat werksonsekerheid tydens 'n rasionaliseringsproses ervaar. Die studie is kwalitatief van aard en is gebaseer op narratiewe pastorale gesprekvoerlng esook die proses van meervoudige refleksie waardeur die navorsing gerig en aangepas word. As navorser was ek deelnemer in die proses van verandering waarin veralgemening genegeer is en die rol van persoonlike kennis beklemtoon is. Die terapie is gerig op proaktiewe optrede tydens die rasionaliseringsproses en is ten opsigte van elkeen van die deelnemers aangewend in pasmaakgesprekke waartydens hul unieke behoefles aandag geniet het. Deur die metode van eksternalisering is die invloed van werksonsekerheid op die deelnemers geeksploreer en is hulie aangemoedig om in 'n ander verhouding tot die probleem van werksonsekerheid le staan. Namate die deelnemers tydens hierdie proses belangrike skuiwe op die vlak van identiteit gemaak het, ken hulie die toekoms met nuwe hoop bejeen. af
dc.description.abstract The research was directed at the application of narrative pastoral therapy with breadwinners experiencing job insecurity during a process of rationalisation. This qualitative study was based on narrative pastoral conversations as well as the process of multiple reflection through which the research was directed and adapted. As researcher, I was a participant in the process of change in which generalisations were negated and the role of personal knowledge emphasised. The therapy was directed at proactive action during the rationalisation process and was applied in respect of each of the participants in a customised conversation. The influence of job insecurity on the participants was explored through the method of externalisation and they were encouraged to adopt a new relationship to the problem of job insecurity. In the process, as each participant made important shifts on the level of identity, they wera able to view the future with new hope. en
dc.format.extent 1 online resource (v, 115 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Werksonsekerheid af
dc.subject Werksverlies af
dc.subject Werkloosheid af
dc.subject Aflegging af
dc.subject Rasionalisasie af
dc.subject Werknemer af
dc.subject Werkgewer af
dc.subject Broodwinner af
dc.subject Narratief af
dc.subject Narratiewe pastorale terapie af
dc.subject Job insecurity en
dc.subject Job loss en
dc.subject Unemployment en
dc.subject Retrenchment en
dc.subject Rationalisation en
dc.subject Employee en
dc.subject Employer en
dc.subject Breadwinner en
dc.subject Narrative en
dc.subject Narrative pastoral therapy en
dc.subject.ddc 259.3
dc.subject.lcsh Pastoral counseling -- South Africa en
dc.subject.lcsh Adults -- Pastoral counseling of en
dc.subject.lcsh Theology, Practical en
dc.title Narratiewe pastorale terapie met broodwinners tydens 'n rasionaliseringsproses af
dc.type Dissertation
dc.description.department Philosophy, Practical and Systematic Theology
dc.description.degree M. Th. (Praktiese Teologie (Pastorale Terapie))


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics