Institutional Repository

'n Vervoerlogistieke benadering tot die hervestiging van verspreidingsentra in die lig van deregulasie van padvervoer

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shahia, M. (Mrad), 1945-
dc.contributor.author Wiggins, Henry Owen en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:31Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:31Z
dc.date.issued 1997-06 en
dc.identifier.citation Wiggins, Henry Owen (1997) 'n Vervoerlogistieke benadering tot die hervestiging van verspreidingsentra in die lig van deregulasie van padvervoer, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16475> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16475
dc.description Text in Afrikaans, abstract in Afrikaans and English
dc.description.abstract In the case of an economical activity such as a distribution system, the distribution depot normally forms the nucleus of the network. The market place that is being served is not static and with the passing of time, due to the change in demand together with the change in the product range which is being offered, a tendency develops for the distribution point to move away from the nucleus of the network, thereby not representing the optimal location anymore. There is therefore a constant need for companies to determine whether their distribution system is suitable for their present, as well as their future trading circumstances. This factor together with the normal endeavour to minimise physical distribution costs, results in the need for a sophisticated approach to the whole problem of relocating distribution networks. The aim of this study is therefore to develop a basic model which will set out guidelines for the relocation of distribution centres. With the above mentioned in mind, the first step is a study of the theory to highlight and analyse applicable techniques and methods that could possibly be used in this model. The accent throughout this section is placed on well known and proven theories and techniques. The second part of this research focuses on the empirical study that forms the basis for the building of a relocation model. With the help of practical examples it is shown how to apply the model and each step is being highlighted and illustrated. The model that has been designed in this study clearly outlines the steps that enable the user to undertake and optimally apply a relocation study. Its application does not necessarily require highly trained personnel or complicated programming. It is therefore recommended that this model be applied in the case of the relocation of distribution centres.
dc.description.abstract In die geval van ekonomiese aktiwiteite soos 'n distribusiesisteem, vorm die verspreidingsdepot gewoonlik die kernpunt van die netwerk. Die markplek wat bedien word is egter nie staties nie en met die verloop van tyd, as gevolg van die verandering in die aanvraag tesame met die verandering in die produkreeks wat aangebied word, ontstaan daar 'n neiging dat die oorsponklike verspreidingspunt weg beweeg vanaf die kernpunt van die netwerk en dus nie meer die optimale liggging verteenwoordig nie. Daar is dus 'n konstante behoefte by maatskappye om te bepaal of hulle distribusiesisteme geskik is vir hulle huidige, sowel as toekomstige handelsomstandighede. Hierdie faktor, tesame met die normale strewe na minimalisering van fisiese distribusiekoste, het tot gevolg dat daar 'n behoefte bestaan aan 'n gesofistikeerde benadering tot die hele problematiek van vestiging van verspreidingsnetwerke. Die studie het dus ten doel die ontwikkeling van 'n basiese model wat riglyne daarstel vir die hervestiging van verspreidingsentra. Met bogenoemde in gedagte, is daar in die eerste plek 'n teoretiese studie onderneem wat toepaslike tegnieke en metodes wat moonlik in hierdie model opgeneem kon word, uitgelig en geanaliseer het. In hierdie gedeelte word die aksent deurentyd op bekende en bewese teoriee geplaas. Die tweede gedeelte van die navorsing fokus op die empiriese studie wat met die bou van 'n hervestigingsmodel gepaard gaan. Daar word aangetoon hoe om die model toe te pas en elke stap word met behulp van praktiese voorbeelde toegelig en verduidelik. Die model wat hier ontwikkel is le duidelike riglyne neer wat die verbruiker in staat stel om 'n hervestigingstudie aan te pak en optimaal toe te pas. Die toepassing daarvan vereis nie noodwendig hoogsopgeleide personeel of ingewikkelde programering nie en word daar gevolglik aanbeveel dat hierdie model toegepas word in die geval van die hervestiging van verspreidingsentra.
dc.format.extent 1 online resource (1 v. various pagings) en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 658.210968 en
dc.subject.lcsh Business relocation -- South Africa -- Mathematical models en
dc.subject.lcsh Industrial location -- South Africa -- Mathematical models en
dc.subject.lcsh Terminals (Transportation) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Transportation -- Deregulation -- South Africa en
dc.title 'n Vervoerlogistieke benadering tot die hervestiging van verspreidingsentra in die lig van deregulasie van padvervoer en
dc.type Thesis
dc.description.department Business Management
dc.description.degree D. Comm. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics