Institutional Repository

Didaktiese riglyne vir die afstandsonderrig van ouditkunde as deel van die professionele opleiding van rekenmeesters en ouditeure

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorster, H. J. S.
dc.contributor.advisor Barnard, J. J. (John James), 1957-
dc.contributor.author Theron, Hans Jacob en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:20Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:20Z
dc.date.issued 1996-11 en
dc.identifier.citation Theron, Hans Jacob (1996) Didaktiese riglyne vir die afstandsonderrig van ouditkunde as deel van die professionele opleiding van rekenmeesters en ouditeure, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16192> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16192
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doel met hierdie studie was om didaktiese riglyne te formuleer waarvolgens die afstandsonderrig van ouditkunde, as deeldissipline in die opleiding van rekenmeesters en ouditeure, beplan, uitgevoer en deurlopend geevalueer kan word. Sodanige riglyne kan dien as rigtingwysers vir die verdere ontwikkeling van geskikte afstandsonderrigstrategiee. Ten aanvang is die leerinhoud van die ouditkunde vakgebied ontleed en afgebaken. Daarna is 'n didakties-gefundeerde onderrigmodel beskryf en op die ouditkunde vakinhoud, afstandsleerders en dosente toegepas. Hieruit is riglyne geformuleer wat gevolg kan word vir die wetenskaplike beplanning, uitvoering en evaluering van ouditkunde afstandsonderrig. Uit 'n evaluering van die huidige afstandsonderrigstrategiee vir ouditkunde aan Unisa het dit gebly~ dat sekere leemtes bestaan. Ten slotte is daar op grond van die didaktiese riglyne voorstelle gemaak om hierdie leemtes te oorbrug en is verskeie onderwerpe vir verdere navorsing ook geidentifiseer.
dc.description.abstract The aim of this study was to formulate didactic guidelines according to which the distance teaching of auditing, as part-discipline in the training of accountants and auditors, can be p 1 an ned, imp 1 emented and continually evaluated. These didactic guidelines can serve as guidelines for the further development of suitable distance education strategies. First, the auditing syllabus was analysed and delineated. Next, a didactically founded instructional model was described and applied to the subject matter of auditing, distance students and tutors. From this, guidelines were formulated which can be followed to scientifically plan, implement and evaluate the distance teaching of auditing. An evaluation of the existing distance teaching strategies for auditing at Unisa indicated that certain shortcomings exist. Finally, recommendations based upon the didactic guidelines were made to overcome the shortcomings. identified.
dc.format.extent 1 online resource (xvi, 217 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Auditing
dc.subject Auditing curriculum
dc.subject Auditing education
dc.subject Auditor
dc.subject Auditor training
dc.subject Didactic guidelines
dc.subject Didactic model
dc.subject Didactic principles
dc.subject Distance education
dc.subject Instructional model
dc.subject.ddc 657.45071168 en
dc.subject.lcsh Distance education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Auditors -- Study and teaching (Higher) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Accountants -- Study and teaching (Higher) -- South Africa en
dc.title Didaktiese riglyne vir die afstandsonderrig van ouditkunde as deel van die professionele opleiding van rekenmeesters en ouditeure en
dc.type Dissertation
dc.description.department Auditing
dc.description.degree M. Com. (Auditing) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics