Institutional Repository

Emosionele intelligensie in sielkundige opvoedkundige perspektief

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lessing, A. C. (Anna Christina), 1947-
dc.contributor.author Strydom, I. (Irene)
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:18Z
dc.date.issued 1999-06
dc.identifier.citation Strydom, I. (Irene) (1999) Emosionele intelligensie in sielkundige opvoedkundige perspektief, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16137> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16137
dc.description Summaries in Afrikaans and English
dc.description.abstract Emosionele intelligemsie is nag nie bevredigend binne die Sielkundige Opvoedkunde beskryf nie. Die begrip emosionele intelligensie .is deur sosiale wetenskaplikes aanvaar en word as een van die intelligensies van menswees beskou. Emosionele intelligensie word beskou as die vermoe om • eie emosies te herken, te verstaan en op aanvaarbare wyse uit te leef, • ander se emosies te herken en te verstaan en • die vermoe om die self te motiveer. Die doel van die ondersoek was om emosionele intelligensie (EK) binne Sielkundige Opvoedkundige terme te beskryf en adolessente wat emosionele probleme beleef s.e EK-profiele te ontleed. 'n Bestaande EK-instrument, di.e Q-Metricsvraelys, is vir hierdie ddel aangepas en ge'lmplementeer. Die slotsom waartoe gekom is, is dat adolessente met emosionele probleme onder andere depressief, aggressief en emosioneel ongeletterd is. Die opvoedkundige sielkundige kan die EK-instrument as diagnoseringsmiddel aanwend en terapiebeplanning hiervolgens doen. af
dc.description.abstract Emotional intelligence has not been described in satisfactory Psychological Educational terms. The concept emotional intelligence is accepted by social scientists and is regarded as one of the intelligences of being human. Emotional intelligence can be described as the ability to • recognise and understand one's own emotions and to express it in an acceptable way, • to recognise and understand others' emotions and • being able to motivate the self. The aim of this study was to describe emotional intelligence in Psychological Educational terms and to analyse the EQ profiles of adolescents who experience emotional problems. An existing EQ instrument, the Q-Metrics Questionnaire, has been adapted and implemented for this purpose. The final conclusion is that adolescents who experience emotional problems, are amongst other things depressed, aggressive and emotionally illiterate. The educational psychologist can use the EQ instrument as a diagnostication instrument and can plan therapy sessions according to these results. en
dc.format.extent 1 online resource (xii, 158 leaves) : illustrations
dc.language.iso af
dc.subject Emosies af
dc.subject Gevoelens af
dc.subject Emosionele intelligensie af
dc.subject Emosionele intelligensie binne sielkundige opvoedkundige perspektief af
dc.subject Emosionele intelligensievraelys af
dc.subject Emotions en
dc.subject Feelings en
dc.subject Emotional intelligence en
dc.subject Emotional intelligence in psychological educational perspective en
dc.subject Emotional intelligence questionnaire en
dc.subject.ddc 370.153
dc.subject.lcsh Emotional intelligence en
dc.subject.lcsh Educational psychology -- South Africa en
dc.subject.lcsh Adolescent psychology -- South Africa en
dc.subject.lcsh Emotional problems of children -- South Africa en
dc.subject.lcsh Emotions in adolescence en
dc.title Emosionele intelligensie in sielkundige opvoedkundige perspektief af
dc.title.alternative Emotional intelligence in psychological educational perspective en
dc.type Dissertation
dc.description.department Educational Studies
dc.description.degree M.Ed. (with specialisation in Guidance and Counselling)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics