Institutional Repository

Ontwerp van 'n program ter bevordering van 'n wiskundeselfkonsep

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jacobs, L. J. (Louis Jacobus), 1946-
dc.contributor.author Snyders, Johanna Catharina Wilhelmina
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:16Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:16Z
dc.date.issued 1994-09
dc.identifier.citation Snyders, Johanna Catharina Wilhelmina (1994) Ontwerp van 'n program ter bevordering van 'n wiskundeselfkonsep, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/16078> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/16078
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract 'n Leerling se wiskunde-selfkonsep wys heen na die konsep wat hy van homself op wiskundige vakgebied het. Die kwaliteit van hierdie konsep word bepaal deur die kwaliteit van sy eie betrokkenheid by, belewing van en sin- en betekenisgewing aan wiskundige vakinhoud. Wanneer die kwaliteit van 'n leerling se wiskunde-selfkonsep ontoereikend is, word sy onvermoe om op daardie tydstip sukses op wiskundige vakgebied te behaal, geopenbaar. Dit plaas die opvoeder voor die opgawe om bemoeienis met die leerling te maak en hom ten aansien van sy probleem te help. In die lig hiervan is 'n hulpverleningsprogram ter bevordering van die wiskunde-selfkonsep ontwerp. Aangesien leerlinge in Suid-Afrikaanse skole tans gedurende die st.7-skooljaar die besluit neem om die studie van wiskunde te staak of daarmee voort te gaan, is die inhoud van die program derhalwe op die st.7-leerling van toepassing gemaak. Spesifieke doelsteilings wat in die ontwerp van die program nagestreef is, is die volgende: Om die leerling te begelei tot insig in en die begryp van die kwaliteit van sy eie wiskunde-selfkonsep en grondliggende oorsake vir die vorming daarvan, ten einde hom in staat te stel om sy eie situasie in perspektief te plaas. Om die leerling te begelei tot die ontwikkeling van spesifieke vaardighede aan die hand waarvan hy homself op 'n meer selfstandige wyse kan handhaaf ten aansien van die begripmatige bemeestering van wiskunde as vak. By wyse van 'n loodsondersoek is die toepasbaarheid van die onderhawige program ondersoek. Uit die terugvoergesprekke met die leerlinge tydens die groepsessies en die inligtingstukke wat hulle voltooi het, blyk dit dat hulle baat gevind het by hulle deelname aan die program. Met die oog op moontlike toekomstige navorsing is spesifieke leemtes ten opsigte van die onderhawige studie uitgelig en aanbevelings gedoen wat as verdere riglyne geimplementeer kan word. af
dc.description.abstract A pupil's mathematical self-concept is the concept a pupil has of himself in the sphere of Mathematics as a subject. The quality of this concept is determined by the quality of his own involvement in, live-experiencing of, and significance attribution in respect of mathematical subject content. When the quality of a pupil's mathematical self-concept is inadequate, his inability is manifested in his failure to master Mathematics as a subject. This confronts the educator with the task of becoming involved with the pupil and helping him with his problem. In view of this, an aid programme was designed to improve the mathematical self-concept. Owing to the fact that, at present, pupils in South African schools have to decide during their Std 7 school year whether they are going to continue with their study of Mathematics or discontinue these studies, the content of the programme was aimed at the Std 7 age group. The following are the specific aims that were pursued in the designing of the programme: To guide the pupil to insight in and understanding of the quality of his own mathematical self-concept and its underlying causes, in order to enable him to place his own situation in perspective. To guide the pupil in the development of specific skills to help him cope more independently with the successful mastery of Mathematics as a subject. The possibility of implementing such a programme in practice was established by means of a pilot investigation. From feedback discussions with the sample group during group sessions and from questionnaires they filled in, it appears that they benefited from their participation in the programme. With a view to possible future research, specific shortcomings with respect to the investigation were highlighted and recommendations made which can be implemented as further guidelines. en
dc.format.extent 1 online resource (xxix, 716 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject.ddc 510.71268
dc.subject.lcsh Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa en
dc.subject.lcsh Mathematical ability en
dc.title Ontwerp van 'n program ter bevordering van 'n wiskundeselfkonsep af
dc.title.alternative Designing a programme to promote a mathematical self-concept en
dc.type Thesis
dc.description.department Psychology of Education
dc.description.degree M. Ed. (Sielkundige Opvoedkunde)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics