Institutional Repository

'n Kommunikatiewe benadering as strategie vir die onderrig van Afrikaans as vreemde taal op tersiere vlak

Show simple item record

dc.contributor.advisor McDonald, M. E. W. (Maria Elizabeth Wilhelmina), 1945-
dc.contributor.advisor Retief, R.
dc.contributor.author Pawson, Petrone en
dc.date.accessioned 2015-01-23T04:24:04Z
dc.date.available 2015-01-23T04:24:04Z
dc.date.issued 1998-06 en
dc.identifier.citation Pawson, Petrone (1998) 'n Kommunikatiewe benadering as strategie vir die onderrig van Afrikaans as vreemde taal op tersiere vlak, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/15749> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/15749
dc.description Text in Afrikaans
dc.description.abstract Die doel van hierdie studie is om die gebruik van die kommunikatiewe taalonderrigbenaderingswyse in die onderrig van Afrikaans as vreemde taal aan eerstejaar onderwysstudente op tersiere vlak, naamlik die Technikon Noord-Gauteng, te ondersoek. Die ondersoek, in die vorm van 'n beskrywende analise, is op verskillende terreine van die taalonderrigwetenskapsveld gedoen. ie kommunikatiewe taalonderrigbenaderingswyse is bestudeer teen die agtergrond van verskeie antler taalonderrigbenaderingswyses wat deur die loop van die afgelope eeu gebruik is, Die verskillende sillabustipes is vergelyk met die kommunikatiewe onderrigbenaderingswyse en uitkomsgebaseerde onderrig ten einde 'n moontlike leerprogram vir die onderrig van Afrikaans as vreemde taal op tersiere vlak saam te ontwikkel. Die nasionale voorgeskrewe sillabus vir onderwysstudente aan technikons, naamlik die onderrig en leer van die taalvaardighede praat, slayf, lees en luister is analities beskryf. Hierdie taalvaardighede is ten slotte vanuit die kommunikatiewe taalonderrigbenaderingswyse binne die uitkomsgebaseerde onderrigraamwerk geplaas as 'n voorstel vir die onderrig van onderwysstudente in Afrikaans as vreemde taal op tersiere vlak.
dc.description.abstract The purpose of this study is to investigate the use of the communicative language teaching approach in the teaching of Afrikaans as a foreign language to first year education students at tertiary level, namely the Technikon Northern Gauteng .. The study, a descriptive analysis, took a variety of language teaching aspects into account. Communicative language teaching is described against the background of the different language teaching approaches used in the past century. The different types of syllabuses were compared to communicative language teaching and outcomes-based education in order to develop a possible learning programme for the teaching of Afrikaans as foreign language at tertiary level. The national prescribed syllabus for technicon education students, namely the teaching and learning of the language skills speaking, writing, reading and listening is described analytically. These language skills are communicatively described within the outcomes based framework as a suggested learning programme for the teaching of Afrikaans as a foreign language to education students at tertiary level.
dc.format.extent 1 online resource (xi, 180 leaves) en
dc.language.iso af
dc.subject Communicative language teaching
dc.subject Afrikaans
dc.subject Foreign language
dc.subject Language teaching approaches
dc.subject Language teaching syllabuses
dc.subject Outcomes-based education
dc.subject Languague skills
dc.subject Learning programme
dc.subject Speaking
dc.subject Writing
dc.subject Reading
dc.subject Listening
dc.subject.ddc 439.36800711 en
dc.subject.lcsh Afrikaans language -- Study and teaching (Higher) -- Foreign speakers en
dc.subject.lcsh Second language acquisition en
dc.subject.lcsh Communication in foreign language education -- South Africa en
dc.subject.lcsh Language and languages -- Study and teaching (Higher) -- Curricula en
dc.subject.lcsh Competency based education -- South Africa. en
dc.subject.lcsh Communicative competence en
dc.title 'n Kommunikatiewe benadering as strategie vir die onderrig van Afrikaans as vreemde taal op tersiere vlak en
dc.type Dissertation
dc.description.department Education
dc.description.degree M. Ed. en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics