Institutional Repository

Die verwantskap van sin vir koherensie met werkstres, algemene gesondheid en sielkundige uitbranding by bestuurders

Show simple item record

dc.contributor.author Diedericks, Johanna Catharina
dc.date.accessioned 2014-06-11T10:43:04Z
dc.date.available 2014-06-11T10:43:04Z
dc.date.issued 1996-11
dc.identifier.citation Diedericks, J. C. (2014) Die verwantskap van sin vir koherensie met werkstres, algemene gesondheid en sielkundige uitbranding by bestuurders, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/13538> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/13538
dc.description.abstract Die studie foku.s op die verwantskap tussen sin vir koherensie as 'n intrinsieke hanteringsbron aan die een kant, en elk van streshantering, algemene gesondheid en sielkundige uitbranding aan die antler kant. Vraelyste wat hierdie veranderlikes meet is aan 200 bestuurders gegee om te voltooi. Die bevindinge van hierdie studie toon aan dat bestuurders met 'n hoi! sin vir koherensie goeie algemene gesondheid geniet. Die bestuurder met 'n hoi! sin vir koherensie behoon dus meer e.ffektief te junksioneer in die werksiruasie as die bestuurder met 'n lae sin vir koherensie. Voons is ook bevind dar 'n hoi! sin vir koherensie nie noodwendig aanleiding gee tot lae vlakke van stres of van sielkundige uitbranding nie. Aanbevelings word gedoen oor hoe om die negatiewe gevolge van stres en sielkundige uitbranding te venninder en algemene gesondheid te bevorder, ten einde die bestuurder se potensiaal optimaal benut. This study focuses on the relationship between sense of coherence as an intrinsic coping mechanism. and work stress, general health and psychological burnout. To measure these variables, questionnaires were completed by 200 managers. The findings of this study indicate that managers with a high sense of coherence experience good general health. The manager with a high sense of coherence should therefore junction more efficiently in a work situation·than the manager with a low sense of coherence. It was also found that a high sense of coherence does not necessarily lead to low levels of stress nor of psychological burnout. Recommendations are made on how to reduce the negative effects of stress and psychological burnout and how to improve general health in order to make optimal use of the manager's potential.
dc.format.extent 1 online resource (95 leaves)
dc.language.iso Afrikaans en
dc.subject Sin vir koherensie en
dc.subject Werkstres en
dc.subject Sielkundige uitbranding en
dc.subject Bestuurders en
dc.subject Sense of coherence en
dc.subject Work stress en
dc.subject Burnout en
dc.subject Managers en
dc.subject.ddc 158.7
dc.subject.lcsh Sense of coherence
dc.subject.lcsh Burnout (Psychology)
dc.subject.lcsh Job stress
dc.subject.lcsh Work -- Psychological aspects
dc.subject.lcsh Executives -- Psychological aspects
dc.title Die verwantskap van sin vir koherensie met werkstres, algemene gesondheid en sielkundige uitbranding by bestuurders en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Industrial and Organisational Psychology en
dc.description.degree M. Com. (Industrial and Organisational Psychology)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics