Institutional Repository

Unisa Open Teaching and Learning Materials

Unisa Open Teaching and Learning Materials

 

This collection encompasses and form of teaching and learning materials that have been authored by Unisa and that have been licensed with an open license

Recent Submissions

 • Letsoalo, Napjadi Eugene; Shaku, Kganathi Joel (2018)
  This is the first OER for Linguistics’ grammatical patterns and principles that aims to engage the wider community with our teaching and learning methods. It is presented in a multimedia format that includes text, pictures ...
 • Mthembu, Ntokozo (Unisa, 2018-08-06)
  Ngokufingqiwe Ukuqhoqhobalwa kwezwekazi i-Alkabulan ngamazwe aseNtshonalanga kubonakala ekukhiqizweni komnotho kanye nolwazi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Lokhu kubonakala lapho ulwazi, nezilimi kanye nendlela yokubuka ...
 • Mthembu, Ntokozo (2018-07-03)
  Leliphepha limayelana nenqubo ekumele ilandelwe uma kuchazwa noma kucwaningwa ngesimo noma ingani ephathelene nabantu baseAfrika futhi ebukeka kuyindlela engahambisani nezindlela ezilandelwayo njengamanje. Leliphepha ...
 • UNISA, Department of Health Studies (2018)
  This is part one of a series of four OERs that aim to engage with the audience to generate solutions to one of the key challenges in Africa, namely health information management. The purpose of this series of OERs is ...
 • Unknown author (2018)
 • Unknown author (2018)
  his Unisa Community Engagement project is aimed at inspiring young people and their communities’ interest in Science, Engineering and Technology (SET) through Lego Robotics. I-SETs’ focus is on the training of a community ...
 • Unknown author (2018)
  Econ Tutor provides over 240 video resources for economics teaching and learning and has achieved some 400 000 views.
 • Unknown author (2018)
  Nine of South Africa's eleven official languages are African languages: Xhosa, Zulu, Venda, Tsonga, Swati, Ndebele, Northern Sotho, Southern Sotho and Tswana. They belong to a large family of languages, comprising more ...
 • Unknown author (2018)
  Unisa has shown its intent to embrace OER and approved strategies, policies and plans in place which are conducive to embracing OER: