Institutional Repository

Finansiële bestuur in die nie-winsgerigte welsynsorganisasie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Engelbrecht, Lambert K. (Lambert Karel), 1961- en
dc.contributor.author Theron, Shirley Marlene en
dc.date.accessioned 2009-08-25T10:49:13Z
dc.date.available 2009-08-25T10:49:13Z
dc.date.issued 2002-11
dc.date.submitted 2009-11 en
dc.identifier.citation Theron, Shirley Marlene (2002) Finansiële bestuur in die nie-winsgerigte welsynsorganisasie, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1057> en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10500/1057
dc.description.abstract Finansiele bestuur word aile~ as die taak van finansiele bestuurskundiges beskou. By nie-winsgerigte organisasies raak dit egter dikwels die verantwoordelikheid van niefinansiE! Ie personeel of bestuurslede uit 'n ander opleidingsagtergrond. Maatskaplike werkers, een van die vemaamste diensprofessies betrokke by nie·w;nsgerigte welsynsorganisasies, beskik nie noodwendig oor hierdie bestuursvaardighede nie. Hierdie studie kan bydra tot maatskaplike werkers en ander nie-finansiele personeel se verbeterde kennis en insig van sleutelaspekte van finansiele bestuur. Dit kan terselfdertyd ook finansiele bestuurders sensitiseer vir die eiesoortig-gekompliseerde eise van finansiele bestuur op die terrein van nie-winsgerigtheid, waar die fokus op diensfewering eerder as finansiile gewin, val. Dit konseptualiseer algemene bestuursfunksies en finansiele risikofaktore binne die konteks en eiesoortigheid van nie-winsgerigte flnansiAie bestuur. Hierdie kennis kan moontlik die gaping tussen die. bestuursvaardighede van finansiele- en nie-finansiele bestuurders help oorbrug en die sukses en voortbestaan van nie-winsgerigte welsynsorganisasies bevorder deur die kwaliteit van bestuursinsette te verbeter. en
dc.description.abstract Financial management is commonly regarded to be the field of financial managers. In the case of non-profit or voluntary organisations it often becomes the responsibility of non-financial personnel or members of management from other educational backgrounds. Social workers involved in non-profit organisations rendering welfare services do not necessarily have the required financial management skills. This study can provide social workers and other non-financial personnel with information to better their understanding on key issues concerning financial management. It can also sensitise financial managers towards the uniquely complicated demands on financial management in the non-profit environment, where the focus falls on service delivery rather than on financial gain. It conceptualises management principles as well as financial risk factors in the distinct context of non-profitable financial management. This knowledge could probably aid in bridging the gap between the management skills of financial and non-financial managers and thus promote the success and sustainabUity of non-profit organisations by improving the quality of input by management.
dc.format.extent 1 online resource (1 v. (various pagings))
dc.language.iso en en
dc.subject Algemene bestuur
dc.subject Bestuurswese
dc.subject Finansiële bestuur
dc.subject Nie-finansiële bestuurders
dc.subject Nie-winsgerigte organisasies
dc.subject Maatskaplike dienste
dc.subject Maatskaplike dienste
dc.subject Maatskaplikewerkbestuur
dc.subject Maatskaplikewerkbestuur
dc.subject Nie-winsgerigte organisasies
dc.subject Ondememingsbestuur
dc.subject Strategiese beplanning
dc.subject Strategiese bestuur
dc.subject Verantwoordbaarheid
dc.subject Vrywillige welsynsorganisasie
dc.subject Welsynsorganisasies
dc.subject Accountability
dc.subject Charitable non-profits
dc.subject Financial management
dc.subject Human services
dc.subject Human service management
dc.subject Management
dc.subject Non-governmental organisations
dc.subject Non-financial managers
dc.subject Not-for profit
dc.subject Non-profit sector
dc.subject Social services
dc.subject Social work management
dc.subject Strategic planning
dc.subject Strategic management
dc.subject Welfare organisation
dc.subject.ddc 361.76306810968
dc.subject.lcsh Strategic planning -- South Africa
dc.subject.lcsh Nonprofit organizations -- South Africa
dc.subject.lcsh Charities -- South Africa -- Finance
dc.subject.lcsh Associations, institutions, etc. -- South Africa -- Management
dc.subject.lcsh Human services -- South Africa -- Finance
dc.subject.lcsh Social service -- South Africa -- Finance
dc.subject.lcsh Social work administration -- South Africa
dc.title Finansiële bestuur in die nie-winsgerigte welsynsorganisasie en
dc.type Dissertation en
dc.description.department Social work en
dc.description.degree M.Diac. (Maatskaplike werk (Bestruur) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Unisa ETD [9799]
    Electronic versions of theses and dissertations submitted to Unisa since 2003

Show simple item record

Search UnisaIR


Browse

My Account

Statistics